Author Archive: Natrani7170

فروش پروژه بازی دزد و پلیس با Python

کد پروژه: 3190

عنوان پروژه: فروش پروژه بازی دزد و پلیس با Python

قالب بندی: p

دسته: کامپیوتر – Python

قیمت: 70.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: Python

شرح مختصر:

فروش پروژه بازی دزد و پلیس با Python

عکس خروجی برنامه

عکس 1

http://www.nn4e.com/namira/3100/3190_1.png

عکس 2

http://www.nn4e.com/namira/3100/3190_2.png

عکس 3

http://www.nn4e.com/namira/3100/3190_3.png

عکس 4

http://www.nn4e.com/namira/3100/3190_4.png

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه بازی تعقیب و گریز در گراف با MATLAB

کد پروژه: 3189

عنوان پروژه: فروش پروژه بازی تعقیب و گریز در گراف با MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 85.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه بازی تعقیب و گریز در گراف با MATLAB

عکس خروجی برنامه

عکس 1

http://www.nn4e.com/namira/3100/3189_1.jpg

عکس 2

http://www.nn4e.com/namira/3100/3189_2.jpg

عکس 3

http://www.nn4e.com/namira/3100/3189_3.jpg

عکس 4

http://www.nn4e.com/namira/3100/3189_4.jpg

عکس 5

http://www.nn4e.com/namira/3100/3189_5.jpg

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه بازی آوالون با Python

کد پروژه: 3188

عنوان پروژه: فروش پروژه بازی آوالون با Python

قالب بندی: p

دسته: کامپیوتر – Python

قیمت: 50.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: Python

شرح مختصر:

فروش پروژه بازی آوالون با Python

عکس خروجی برنامه

عکس 1

http://www.nn4e.com/namira/3100/3188.PNG

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه خوشه بندی Two Moons با الگوریتم ژنتیک با MATLAB

کد پروژه: 3187

عنوان پروژه: فروش پروژه خوشه بندی Two Moons با الگوریتم ژنتیک با MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 50.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه خوشه بندی Two Moons با الگوریتم ژنتیک با MATLAB

عکس خروجی برنامه

عکس 1

http://www.nn4e.com/namira/3100/3187_1.jpg

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه خوشه بندی Two Moons با SVM با MATLAB

کد پروژه: 3186

عنوان پروژه: فروش پروژه خوشه بندی Two Moons با SVM با MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 50.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه خوشه بندی Two Moons با SVM با MATLAB

عکس خروجی برنامه

عکس 1

http://www.nn4e.com/namira/3100/3186_1.jpg

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه خوشه بندی Two Moons با شبکه عصبی DANN با MATLAB

کد پروژه: 3185

عنوان پروژه: فروش پروژه خوشه بندی Two Moons با شبکه عصبی DANN با MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 50.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه خوشه بندی Two Moons با شبکه عصبی DANN با MATLAB

عکس خروجی برنامه

عکس 1

http://www.nn4e.com/namira/3100/3185_1.jpg

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه ناوبری قطب نما الکترونیکی GPS INS برای کشتی با MATLAB

کد پروژه: 3184

عنوان پروژه: فروش پروژه ناوبری قطب نما الکترونیکی GPS INS برای کشتی با MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 75.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه ناوبری قطب نما الکترونیکی GPS INS برای کشتی با MATLAB

عکس خروجی برنامه

عکس 1

http://www.nn4e.com/namira/3100/3184_1.jpg

عکس 2

http://www.nn4e.com/namira/3100/3184_2.jpg

عکس 3

http://www.nn4e.com/namira/3100/3184_3.jpg

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه انیمیشن با Flash

کد پروژه: 3183

عنوان پروژه: فروش پروژه انیمیشن با Flash

قالب بندی: swf – fla

دسته: کامپیوتر – Flash

قیمت: 50.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: Adobe Flash

شرح مختصر:

فروش پروژه انیمیشن با Flash

عکس خروجی برنامه

عکس 1

http://www.nn4e.com/namira/3100/3183_1.jpg

عکس 2

http://www.nn4e.com/namira/3100/3183_2.jpg

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه انیمیشن با Flash

کد پروژه: 3182

عنوان پروژه: فروش پروژه انیمیشن با Flash

قالب بندی: swf – fla

دسته: کامپیوتر – Flash

قیمت: 50.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: Adobe Flash

شرح مختصر:

فروش پروژه انیمیشن با Flash

عکس خروجی برنامه

عکس 1

http://www.nn4e.com/namira/3100/3182_1.jpg

عکس 2

http://www.nn4e.com/namira/3100/3182_2.jpg

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه انیمیشن با Flash

کد پروژه: 3181

عنوان پروژه: فروش پروژه انیمیشن با Flash

قالب بندی: swf – fla

دسته: کامپیوتر – Flash

قیمت: 50.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: Adobe Flash

شرح مختصر:

فروش پروژه انیمیشن با Flash

عکس خروجی برنامه

عکس 1

http://www.nn4e.com/namira/3100/3181_1.jpg

عکس 2

http://www.nn4e.com/namira/3100/3181_2.jpg

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.