Monthly Archive: مارس 2019

فروش پروژه بهینه سازی توابع با الگوریتم گرگ خاکستری افزوده با نرم افزار MATLAB

کد پروژه: 2896

عنوان پروژه: فروش پروژه بهینه سازی توابع با الگوریتم گرگ خاکستری افزوده با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه بهینه سازی توابع با الگوریتم گرگ خاکستری افزوده با نرم افزار MATLAB

در این پروژه یک تابع جهت بهینه سازی مدنظر قرار گرفته است که می توان به سادگی آن را تغییر داد. با سه الگوریتم بهینه سازی گرگ خاکستری یا GWO و الگوریتم ازدحام ذرات بهینه یا PSO و الگوریتم اصلی که یک الگوریتم جدید به نام الگوریتم بهینه سازی گرگ خاکستری افزوده یا AGWO است، این کار صورت گرفته است که نتایج بر اساس عکس خروجی 1، نشان از بهبود با استفاده از AGWO را می دهد.

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

 

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه Paint حرفه ای با HTML5

کد پروژه: 2895

عنوان پروژه: فروش پروژه Paint حرفه ای با HTML5

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – HTML5

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: مرورگرهای اینترنتی

شرح مختصر:

فروش پروژه Paint حرفه ای با HTML5

عكس خروجی برنامه

 

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه راه حل غیر واکنشی غیر استروییدی راکتور همزن دار با ماژول ODE با نرم افزار MATLAB

کد پروژه: 2894

عنوان پروژه: فروش پروژه راه حل غیر واکنشی غیر استروییدی راکتور همزن دار با ماژول ODE با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 15.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه راه حل غیر واکنشی غیر استروییدی راکتور همزن دار با ماژول ODE با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

 

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه تشخیص الگوی جایگزین در تصویر با الگوریتم PSO با نرم افزار MATLAB

کد پروژه: 2893

عنوان پروژه: فروش پروژه تشخیص الگوی جایگزین در تصویر با الگوریتم PSO با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

 فروش پروژه تشخیص الگوی جایگزین در تصویر با الگوریتم PSO با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

عکس 4

عکس 5

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه راه حل غیر واکنشی غیر استروییدی راکتور همزن دار با رویکرد اویلر با نرم افزار MATLAB

کد پروژه: 2892

عنوان پروژه: فروش پروژه راه حل غیر واکنشی غیر استروییدی راکتور همزن دار با رویکرد اویلر با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 15.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه راه حل غیر واکنشی غیر استروییدی راکتور همزن دار با رویکرد اویلر با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

 

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه توزیع دما در حلقه فین با روش پرتابی خطی با نرم افزار MATLAB

کد پروژه: 2891

عنوان پروژه: فروش پروژه توزیع دما در حلقه فین با روش پرتابی خطی با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 15.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه توزیع دما در حلقه فین با روش پرتابی خطی با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

 

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه توزیع دما در حلقه فین با مشخصات هایپربولیک با نرم افزار MATLAB

کد پروژه: 2890

عنوان پروژه: فروش پروژه توزیع دما در حلقه فین با مشخصات هایپربولیک با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 15.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه توزیع دما در حلقه فین با مشخصات هایپربولیک با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

 

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه مدل سازی منحنی های بازیابی برای پروستاتکتومی با Python

کد پروژه: 2889

عنوان پروژه: فروش پروژه مدل سازی منحنی های بازیابی برای پروستاتکتومی با Python

قالب بندی: py

دسته: کامپیوتر – Python

قیمت: 30.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: Python

شرح مختصر:

فروش پروژه مدل سازی منحنی های بازیابی برای پروستاتکتومی با Python

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

عکس 4

عکس 5

عکس 6

عکس 7

عکس 8

عکس 9

عکس 10

 

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه مسئله تعمیر مسیر یا TRP با روش MLOC با نرم افزار MATLAB

کد پروژه: 2888

عنوان پروژه: فروش پروژه مسئله تعمیر مسیر یا TRP با روش MLOC با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه مسئله تعمیر مسیر یا TRP با روش MLOC با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

 

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه برج تقطیر متانول با کنترل کننده PID با نرم افزار MATLAB

کد پروژه: 2887

عنوان پروژه: فروش پروژه برج تقطیر متانول با کنترل کننده PID با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه برج تقطیر متانول با کنترل کننده PID با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

عکس 4

عکس 5

عکس 6

عکس 7

 

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.