Monthly Archive: ژانویه 2017

فروش پروژه بارگذاری دی الکتریک با ساختار نوار تناوبی با نرم افزار MATLAB

كد: 2442

عنوان پروژه: فروش پروژه بارگذاری دی الکتریک با ساختار نوار تناوبی با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: الکترونیک – MATLAB

قیمت: 30.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه بارگذاری دی الکتریک با ساختار نوار تناوبی با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه بازیابی رنگ تصاویر شبه رنگی از طریق جدول رنگ جاسازی شده با نرم افزار MATLAB

كد: 2441

عنوان پروژه: فروش پروژه بازیابی رنگ تصاویر شبه رنگی از طریق جدول رنگ جاسازی شده با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 30.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه بازیابی رنگ تصاویر شبه رنگی از طریق جدول رنگ جاسازی شده با نرم افزار MATLAB

در این پروژه یک روش جدید مبتنی بر بازیابی رنگ تصاویر سیاه و سفید شبه رنگی از یک جدول رنگی که اصطلاحا آن را LUT یا Look-UP Table می گویند با یکسری الگوهای نقطه همگن، ارائه شده است.

روش Halftone معکوس معمولی، که با استفاده از یک LUT می تواند رابطه بین الگوهای هافتون شده  و سطح  خاکستری را ایجاد نماید، به طوری که رنگ متعارف برگشت به روش تبدیل خاکستری را می توان از تصویر اصلی با نقاط رنگی موجود در تصویر سطح خاکستری بازیابی نمود. برای به انجام رساندن هدف یعنی بهبود رنگ اصلی از و الگوهای هافتون سیاه و سفید ، رویکرد روش ترکیب هافتون معکوس معمولی و برگشت رنگ به خاکستری در این پیاده سازی انجام شده است. متفاوت از روش های مرسوم از هافتون معکوس از طریق LUT، چهار LUT با توجه به رنگ مرجع قرمز، سبز، آبی و خاکستری طبقه بندی می شوند که برای داشتن یک الگوی نقشه ای دقیق تر از تصویر سیاه و سفید  به رنگ مربوطه تعبیه شده سطح خاکستری بر اساس مشاهدات اشکال از الگوهای هافتون در رنگ های ورودی با افزایش دقت بازیابی رنگ طراحی شده اند که به عامل دقت بازیابی رنگ به منظور رنگی کردن تصاویر سیاه و سفید و سیاه و سفید کردن تصاویر رنگی بستگی دارد. همچنین، یک روش نقشه برداری رنگ بر اساس رگرسیون خطی که مدل رابطه بین رنگ بهبود داده شده و رنگ اصلی است معرفی شده است که به تنظیم بهبود رنگ جهت نزدیک شدن به رنگ اصلی فایل تصویر می باشد.

نتایج تجربی نشان می دهد که رنگ اصلی ناشناخته را می توان از روش پیشنهادی یعنی بازیابی رنگ تصاویر سیاه و سفید هافتون بازیابی نمود.

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2
عکس 3
عکس 4
عکس 5

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه غیر فعال سازی کنترل بر اساس نظریه آشوب برای مدل ناحیه ای هیپوکامپ بیماری صرع با استفاده از شبکه عصبی RBF با نرم افزار MATLAB

كد: 2440

عنوان پروژه: فروش پروژه غیر فعال سازی کنترل بر اساس نظریه آشوب برای مدل ناحیه ای هیپوکامپ بیماری صرع با استفاده از شبکه عصبی RBF با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 40.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه غیر فعال سازی کنترل بر اساس نظریه آشوب برای مدل ناحیه ای هیپوکامپ بیماری صرع با استفاده از شبکه عصبی RBF با نرم افزار MATLAB

در این پیاده سازی یک راه حل پویا یا داینامیک محاسباتی برای کنترل صرع پیشنهاد شده است. راه حل این است که با استفاده از شبکه عصبی RBF و استفاده از پایداری لیاپانوف و اعمال نظریه آشوب با توجه به بازه های زمانی یک غیر فعال کننده کنترلی آشوب ناک برای ضبط هیپوکامپ بیماری صرع و اختلالات آن در ناحیه عصبی، راهی جهت محاسبه آن استفاده شود.

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2
عکس 3
عکس 4
عکس 5
عکس 6

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه بهبود پارامتریک شبکه عصبی SNN با نرم افزار MATLAB

كد: 2439

عنوان پروژه: فروش پروژه بهبود پارامتریک شبکه عصبی SNN با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 30.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه بهبود پارامتریک شبکه عصبی SNN با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2
عکس 3

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه بهبود PID با الگوریتم BBO با نرم افزار MATLAB

كد: 2438

عنوان پروژه: فروش پروژه بهبود PID با الگوریتم BBO با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه بهبود PID با الگوریتم BBO با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2
عکس 3

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه ارسال بسته حاوی حمله DDoS توزیع شده و بازیابی بسته سالم با نرم افزار OPNET

كد: 2436

عنوان پروژه: فروش پروژه ارسال بسته حاوی حمله DDoS توزیع شده و بازیابی بسته سالم با نرم افزار OPNET

قالب بندی: prj – cml – .nt.m – .pb.m – seq – desinfo – ef – ot – ov – gdf – ac – ic.m – log – pk.m – ic.m

دسته: کامپیوتر – OPNET

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: OPNET

شرح مختصر:

فروش پروژه ارسال بسته حاوی حمله DDoS توزیع شده و بازیابی بسته سالم با نرم افزار OPNET

عكس خروجی برنامه

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه کاهش حملات DoS در VPN با نرم افزار OPNET

كد: 2436

عنوان پروژه: فروش پروژه کاهش حملات DoS در VPN با نرم افزار OPNET

قالب بندی: prj – cml – .nt.m – .pb.m – seq – desinfo – ef – ot – ov – gdf – ac – ic.m – log – pk.m – ic.m

دسته: کامپیوتر – OPNET

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: OPNET

شرح مختصر:

فروش پروژه کاهش حملات DoS در VPN با نرم افزار OPNET

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2
عکس 3
عکس 4
عکس 5
عکس 6

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه بررسی عملکرد تابع شافر (Schaffer) با الگوریتم SPEA2 با نرم افزار MATLAB

كد: 2435

عنوان پروژه: فروش پروژه بررسی عملکرد تابع شافر (Schaffer) با الگوریتم SPEA2 با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه بررسی عملکرد تابع شافر (Schaffer) با الگوریتم SPEA2 با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه بهبود نتایج درخت پوشای کمینه با الگوریتم ژنتیک تطبیقی با نرم افزار MATLAB

كد: 2434

عنوان پروژه: فروش پروژه بهبود نتایج درخت پوشای کمینه با الگوریتم ژنتیک تطبیقی با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 15.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه بهبود نتایج درخت پوشای کمینه با الگوریتم ژنتیک تطبیقی با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه استاندارد چند متغیره مدل چند شاخصه جهت پیش بینی خشکسالی با نرم افزار MATLAB

كد: 2433

عنوان پروژه: فروش پروژه استاندارد چند متغیره مدل چند شاخصه جهت پیش بینی خشکسالی با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: عمران – MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه استاندارد چند متغیره مدل چند شاخصه جهت پیش بینی خشکسالی با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.