Monthly Archive: نوامبر 2015

فروش پروژه شبيه سازی DSDV و AODV و مقایسه كارايى آنها با نرم افزار NS2

كد: 992

عنوان پروژه: فروش پروژه شبيه سازی DSDV و AODV و مقایسه كارايى آنها با نرم افزار NS2

قالب بندی: tcl – cc – h

دسته: كامپيوتر – NS2

قيمت: 100.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: NS2

شرح مختصر:

فروش پروژه شبيه سازی DSDV و AODV و مقایسه كارايى آنها با نرم افزار NS2

عكس خروجی برنامه

عكس 1

عكس 2

عكس 3

عكس 4

عكس 5

عكس 6

عكس 7

عكس 8

عكس 9

عكس 10

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه اسنيفر به زبان #C

كد: 990

عنوان پروژه: فروش پروژه اسنيفر به زبان #C

قالب بندی: #C

دسته: كامپيوتر – #C

قيمت: 35.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Visual Basic

شرح مختصر:

فروش پروژه اسنيفر به زبان #C

استفاده از اين پروژه فقط جنبه آموزشى دارد. همينطور قسمت هاى سياه شده به دليل نشان ندادن IP ها مى باشد.

عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه اسنيفر به زبان Visual Basic

كد: 989

عنوان پروژه: فروش پروژه اسنيفر به زبان Visual Basic

قالب بندی: vbp – vbw – frm – frx – scc – bas – idl – asm – tlb

دسته: كامپيوتر – Visual Basic

قيمت: 35.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Visual Basic

شرح مختصر:

فروش پروژه اسنيفر به زبان Visual Basic

استفاده از اين پروژه فقط جنبه آموزشى دارد. همينطور قسمت هاى سياه شده به دليل نشان ندادن IP ها مى باشد.

عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه بازى مار به زبان ++C و كتابخانه های OpenGL

كد: 988

عنوان پروژه: فروش پروژه بازى مار به زبان ++C و كتابخانه های OpenGL

قالب بندی: ++C

دسته: كامپيوتر – OpenGL

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Visual Studio

شرح مختصر:

فروش پروژه بازى مار به زبان ++C و كتابخانه های OpenGL

عكس خروجى برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه منظومه شمسى به زبان ++C و كتابخانه های OpenGL

كد: 987

عنوان پروژه: فروش پروژه منظومه شمسى به زبان ++C و كتابخانه های OpenGL

قالب بندی: ++C

دسته: كامپيوتر – OpenGL

قيمت: 20.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Visual Studio

شرح مختصر:

فروش پروژه منظومه شمسى به زبان ++C و كتابخانه های OpenGL

با استفاده از دكمه هاى جهت دار مى توان زاويه دوربين را تغيير ديد.

عكس خروجى برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه اسنيفر به زبان Visual Basic

كد: 986

عنوان پروژه: فروش پروژه اسنيفر به زبان Visual Basic

قالب بندی: vbp – vbw – frm – frx – scc – bas – idl – asm – tlb

دسته: كامپيوتر – Visual Basic

قيمت: 35.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Visual Basic

شرح مختصر:

فروش پروژه اسنيفر به زبان Visual Basic

استفاده از اين پروژه فقط جنبه آموزشى دارد. همينطور قسمت هاى سياه شده به دليل نشان ندادن IP ها مى باشد.

عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه الگوریتم مونت کارلو با نرم افزار MATLAB

كد: 985

عنوان پروژه: فروش پروژه الگوریتم مونت کارلو با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: كامپيوتر – MATLAB

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه الگوریتم مونت کارلو با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

عکس 4

عکس 5

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه پردازش گفتار با نرم افزار MATLAB

كد: 984

عنوان پروژه: فروش پروژه پردازش گفتار با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: كامپيوتر – MATLAB

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه پردازش گفتار با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه باند پهن و باند کم در صدا با اسپکتروگرم با نرم افزار MATLAB

كد: 983

عنوان پروژه: فروش پروژه باند پهن و باند کم در صدا با اسپکتروگرم با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: كامپيوتر – MATLAB

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه باند پهن و باند کم در صدا با اسپکتروگرم با نرم افزار MATLAB

Narrowband and Broadband of Voice Spectrogram

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه قطعه سازی فایل wav. با اسپکتروگرام با نرم افزار MATLAB

كد: 982

عنوان پروژه: فروش پروژه قطعه سازی فایل wav. با اسپکتروگرام با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: كامپيوتر – MATLAB

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه قطعه سازی فایل wav. با اسپکتروگرام با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.