Monthly Archive: سپتامبر 2019

فروش پروژه برنامه ریزی حرکت ربات با روش Potential Filed با نرم افزار MATLAB

کد پروژه: 2935

عنوان پروژه: فروش پروژه برنامه ریزی حرکت ربات با روش Potential Filed با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه برنامه ریزی حرکت ربات با روش Potential Filed با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه تخمین حالت تابع روزنبروک با نیوتن سراسری با نرم افزار MATLAB

کد پروژه: 2934

عنوان پروژه: فروش پروژه تخمین حالت تابع روزنبروک با نیوتن سراسری با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 25.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تخمین حالت تابع روزنبروک با نیوتن سراسری با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه تخمین حالت غیرمتمرکز از فرایند مخزن چهارگانه با DDKF با نرم افزار MATLAB

کد پروژه: 2933

عنوان پروژه: فروش پروژه تخمین حالت غیرمتمرکز از فرایند مخزن چهارگانه با DDKF با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 25.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تخمین حالت غیرمتمرکز از فرایند مخزن چهارگانه با DDKF با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه تخمین چگالی ساختار موز تابع روزنبروک با GWMCMC با نرم افزار MATLAB

کد پروژه: 2932

عنوان پروژه: فروش پروژه تخمین چگالی ساختار موز تابع روزنبروک با GWMCMC با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 25.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تخمین چگالی ساختار موز تابع روزنبروک با GWMCMC با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه برازش مدل به داده ها با زنجیره مارکُف مونت کارلو با نرم افزار MATLAB

کد پروژه: 2931

عنوان پروژه: فروش پروژه برازش مدل به داده ها با زنجیره مارکُف مونت کارلو با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 25.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه برازش مدل به داده ها با زنجیره مارکُف مونت کارلو با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه تخمین حالت خطی با فیتلر آلفا بتا با نرم افزار MATLAB

کد پروژه: 2930

عنوان پروژه: فروش پروژه تخمین حالت خطی با فیتلر آلفا بتا با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: الکترونیک – MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تخمین حالت خطی با فیتلر آلفا بتا با نرم افزار MATLAB

استفاده از فیلتر آلفا بتا تحت عنوان ABG Filter برای تخمین حالت خطی در سیستم های قدرت

عكس خروجی برنامه

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه کنترل بار فرکانس با مدل کنترل پیش بین با نرم افزار MATLAB

کد پروژه: 2929

عنوان پروژه: فروش پروژه کنترل بار فرکانس با مدل کنترل پیش بین با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m – mdl

دسته: الکترونیک – MATLAB

قیمت: 15.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه کنترل بار فرکانس با مدل کنترل پیش بین با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.