Monthly Archive: می 2016

فروش پروژه فیلتر هومومورفیک جهت بهسازی رنگ تصویر با نرم افزار MATLAB

كد: 1932

عنوان پروژه: فروش پروژه فیلتر هومومورفیک جهت بهسازی رنگ تصویر با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 15.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه فیلتر هومومورفیک جهت بهسازی رنگ تصویر با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه فیلتر مرتبه دوم گوسی پایین گذر جهت هموارسازی تصویر با نرم افزار MATLAB

كد: 1931

عنوان پروژه: فروش پروژه فیلتر مرتبه دوم گوسی پایین گذر جهت هموارسازی تصویر با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 15.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه فیلتر مرتبه دوم گوسی پایین گذر جهت هموارسازی تصویر با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه تشخیص لبه تصویر با فیلتر گوسی هومومورفیک با نرم افزار MATLAB

كد: 1930

عنوان پروژه: فروش پروژه تشخیص لبه تصویر با فیلتر گوسی هومومورفیک با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 15.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تشخیص لبه تصویر با فیلتر گوسی هومومورفیک با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه چراغ راهنمایی چهارطرفه به روش فازی با نرم افزار MATLAB

كد: 1929

عنوان پروژه: فروش پروژه چراغ راهنمایی چهارطرفه به روش فازی با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 30.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه چراغ راهنمایی چهارطرفه به روش فازی با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

عکس 4

عکس 5

عکس 6

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه تشخیص موقعیت چهره در تصویر با الگوریتم ویولاجونز با نرم افزار MATLAB

كد: 1928

عنوان پروژه: فروش پروژه تشخیص موقعیت چهره در تصویر با الگوریتم ویولاجونز با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تشخیص موقعیت چهره در تصویر با الگوریتم ویولاجونز با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه تخمین کانال OFDM برپایه Pilot Symbol با نرم افزار MATLAB

كد: 1927

عنوان پروژه: فروش پروژه تخمین کانال OFDM برپایه Pilot Symbol با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تخمین کانال OFDM برپایه Pilot Symbol با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه قطعه سازی محلی تصویر با شدت ناهمگن با نرم افزار MATLAB

كد: 1926

عنوان پروژه: فروش پروژه قطعه سازی محلی تصویر با شدت ناهمگن با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه قطعه سازی محلی تصویر با شدت ناهمگن با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه SISO-OFDM با نرم افزار MATLAB

كد: 1925

عنوان پروژه: فروش پروژه SISO-OFDM با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه SISO-OFDM با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

عکس 4

عکس 5

عکس 6

عکس 7

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه کنترلر PID با شبکه عصبی SNN با نرم افزار MATLAB

كد: 1924

عنوان پروژه: فروش پروژه کنترلر PID با شبکه عصبی SNN با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه کنترلر PID با شبکه عصبی SNN با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه تشخیص موقعیت صدای گوینده با الگوریتم EKF با نرم افزار MATLAB

كد: 1923

عنوان پروژه: فروش پروژه تشخیص موقعیت صدای گوینده با الگوریتم EKF با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تشخیص موقعیت صدای گوینده با الگوریتم EKF با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.