الکترونیک – MATLAB

فروش پروژه کنترل کننده PID در سیستم برق آبی با نرم افزار MATLAB

کد پروژه: 2939

عنوان پروژه: فروش پروژه کنترل کننده PID در سیستم برق آبی با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: mdl

دسته: الکترونیک – MATLAB

قیمت: 25.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه کنترل کننده PID در سیستم برق آبی با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه تخمین حالت خطی با فیتلر آلفا بتا با نرم افزار MATLAB

کد پروژه: 2930

عنوان پروژه: فروش پروژه تخمین حالت خطی با فیتلر آلفا بتا با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: الکترونیک – MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تخمین حالت خطی با فیتلر آلفا بتا با نرم افزار MATLAB

استفاده از فیلتر آلفا بتا تحت عنوان ABG Filter برای تخمین حالت خطی در سیستم های قدرت

عكس خروجی برنامه

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه کنترل بار فرکانس با مدل کنترل پیش بین با نرم افزار MATLAB

کد پروژه: 2929

عنوان پروژه: فروش پروژه کنترل بار فرکانس با مدل کنترل پیش بین با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m – mdl

دسته: الکترونیک – MATLAB

قیمت: 15.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه کنترل بار فرکانس با مدل کنترل پیش بین با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه کنترل فرکانس با WGR در توربین های بادی با سرعت باد متغیر با نرم افزار MATLAB

کد پروژه: 2927

عنوان پروژه: فروش پروژه کنترل فرکانس با WGR در توربین های بادی با سرعت باد متغیر با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m – mdl

دسته: الکترونیک – MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه کنترل فرکانس با WGR در توربین های بادی با سرعت باد متغیر با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه تشخیص موقعیت خطای خطوط انتقال مبتنی بر تبدیل موجک حداکثر با نرم افزار MATLAB

کد پروژه: 2912

عنوان پروژه: فروش پروژه تشخیص موقعیت خطای خطوط انتقال مبتنی بر تبدیل موجک حداکثر با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: الکترونیک – MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تشخیص موقعیت خطای خطوط انتقال مبتنی بر تبدیل موجک حداکثر با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه بررسی اثر صفر نامینیمم فاز سیستم STR با نرم افزار MATLAB

کد پروژه: 2904

عنوان پروژه: فروش پروژه بررسی اثر صفر نامینیمم فاز سیستم STR با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: الکترونیک – MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه بررسی اثر صفر نامینیمم فاز سیستم STR با نرم افزار MATLAB

در این بخش یکی از صفرهای سیستم به خارج از دایره واحد انتقال داده شده است. اما الگوریتم این روش با توجه به این که در آن حذف صفر و قطب صورت نمی گیرد. تغییر نخواهد کرد. همان طور که ملاحظه می گردد، صفر نامینیمم فاز بر روی پاسخ سیستم اثر مطلوب داشته، از مقدار فروجهش اولیه سیستم کاسته و همچنین ردیابی ورودی مرجع نسبتا خوب صورت گرفته است. اما صفر نامینیمم فاز بر روی سیگنال کنترلی اثر نامطلوبی گذاشته و نوساناتی را برای سیگنال کنترلی به همراه داشته است.

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه عملکرد سیستم STR در حضور اغتشاش در مرتبه های بالا با نرم افزار MATLAB

کد پروژه: 2903

عنوان پروژه: فروش پروژه عملکرد سیستم STR در حضور اغتشاش در مرتبه های بالا با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: الکترونیک – MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه عملکرد سیستم STR در حضور اغتشاش در مرتبه های بالا با نرم افزار MATLAB

در این پروژه، یک اغتشاش در فرایند STR اعمال می شود. اغتشاش های ثابت در لحظات مختلف، ممکن است وارد سیستم شوند و عملکرد آن را تغییر دهند. با افزایش مرتبه مدل به 4 و تغییر چند جمله ای ها و اعمال اغتشاش پله در لحظه 60 با مقدار 0.1 شبیه سازی این پروژه انجام شده است. همان طور که ملاحظه می گردد، افزایش مرتبه مدل در حضور نویز، اثر مخربی بر پاسخ سیستم و همچنین سیگنال کنترلی دارد. در ادامه با افزایش مرتبه مدل به 5، شبیه سازی برای اغتشاش سینوسی با فرکانس 0.2 رادیان بر ثانیه که در لحظه 60 وارد سیستم می گردد، صورت می گیرد. همان طور که در عکس 2 ملاحظه می شود، افزایش مرتبه مدل به 5 نیز در حضور اغتشاشات سینوسی، باعث بهبود پاسخ سیستم نمی شود و کنترل کننده، توانایی مقابله با اغتشاش را ندارد. اما نسبت به حالت قبل که مرتبه مدل، 4 در نظر گرفته شده بود، عملکرد نسبتا بهتری دارد. بنابراین با توجه به نتایج حاصل، ممکن است با تغییر نوع اغتشاش و افزایش مرتبه مدل، موجب تضعیف اثر اغتشاش شد. راهکار مناسب برای تضعیف اغتشاش در حالتی که دینامیک اغتشاش مشخص باشد، استفاده از اصل مدل درونی است.

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه عملکرد سیستم حلقه بسته در حضور اغتشاش با رفتار انتگرالی در STR با نرم افزار MATLAB

کد پروژه: 2902

عنوان پروژه: فروش پروژه عملکرد سیستم حلقه بسته در حضور اغتشاش با رفتار انتگرالی در STR با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: الکترونیک – MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه عملکرد سیستم حلقه بسته در حضور اغتشاش با رفتار انتگرالی در STR با نرم افزار MATLAB

در این پروژه، یک اغتشاش در فرایند STR اعمال می شود. اغتشاش های ثابت در لحظات مختلف، ممکن است وارد سیستم شوند و عملکرد آن را تغییر دهند. برای بررسی تاثیر اغتشاش بر عملکرد سیستم حلقه بسته، اغتشاشی به صورت پله ای با دامنه v(t)=0.1 در لحظه t=60 وارد سیستم می شود. همان طور که نتایج شبیه سازی در شکل های زیر نشان می دهد، ملاحظه می گردد اغتشاش بار، تاثیر به شدت مخربی بر عملکرد سیستم داشته است و همچنین تخمین پارامترها نیز دستخوش تغییرات فراوانی شده است که منجر به تغییر پارامترهای کنترل کننده می گردد. در واقع پارامترهای سیستم به مقداری همگرا شده اند که از پارامترهای صحیح، دور هستند. برای تضعیف اثر اغتشاش، علاوه بر استفاده از کنترل کننده انتگرالی، باید مکانیزم تخمین گر را نیز تغییر داد. به این ترتیب که از ترفند فیلتر کردن سیگنال استفاده می شود، به گونه ای که تاثیر اغتشاش  خیلی بزرگ نباشد.

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

عکس 4

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه شبیه سازی STR غیر مستقیم در حضور نویز سفید با نرم افزار MATLAB

کد پروژه: 2901

عنوان پروژه: فروش پروژه شبیه سازی STR غیر مستقیم در حضور نویز سفید با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: الکترونیک – MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه شبیه سازی STR غیر مستقیم در حضور نویز سفید با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه اثر تغییر مرتبه مدل فرایند بر عملکرد STR غیر مستقیم بدون حذف صفر با نرم افزار MATLAB

کد پروژه: 2900

عنوان پروژه: فروش پروژه اثر تغییر مرتبه مدل فرایند بر عملکرد STR غیر مستقیم بدون حذف صفر با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: الکترونیک – MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه اثر تغییر مرتبه مدل فرایند بر عملکرد STR غیر مستقیم بدون حذف صفر با نرم افزار MATLAB

در این پروژه به بررسی اثر تغییر مرتبه مدل فرایند بر عملکرد STR غیر مستقیم بدون حذف صفر پرداخته می شود. در حالت اول، مرتبه مدل تا 1 کاهش یافته است، بنابراین مشخصه های طراحی سیستم حلقه بسته مطلوب نیز تغییر خواهد کرد. در حالت دوم، مرتبه سیستم به 5 افزایش می یابد. نتایج شبیه سازی نشان می دهد در کاهش مرتبه مدل به 1، روش STR غیر مستقیم بدون حذف صفر، پاسخ تا حد قابل قبولی مطلوب را به دنبال دارد، اما نوسانات قابل توجهی در سیگنال کنترلی به وجود می آید. اما در افزایش مرتبه مدل به 5، ورودی مرجع که موج مربعی بوده است، به خوبی ردیابی نگردیده است، اما در سیگنال کنترلی، نوسان های پی در پی مشاهده نمی گردد، هر چند در ابتدای امر، پرشی با دامنه زیاد در آن مشاهده می گردد. این الگوریتم در برابر افزایش مرتبه مدل، مقاومت خوبی ندارد، اما در برابر کاهش مرتبه، مقاوم می باشد.

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

عکس 4

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.