الکترونیک – MATLAB

فروش پروژه رشد جمعیت مخمر در غلظت های مختلف گالاکتوز با MATLAB

کد پروژه: 3165

عنوان پروژه: فروش پروژه رشد جمعیت مخمر در غلظت های مختلف گالاکتوز با MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 50.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه رشد جمعیت مخمر در غلظت های مختلف گالاکتوز با MATLAB

عکس خروجی برنامه

عکس 1

http://www.nn4e.com/namira/3100/3165_1.jpg

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه کوپلینگ اسپین فوتون قوی در سیلیکون با MATLAB

کد پروژه: 3164

عنوان پروژه: فروش پروژه کوپلینگ اسپین فوتون قوی در سیلیکون با MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 30.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه کوپلینگ اسپین فوتون قوی در سیلیکون با MATLAB

عکس خروجی برنامه

عکس 1

http://www.nn4e.com/namira/3100/3164_1.jpg

عکس 2

http://www.nn4e.com/namira/3100/3164_2.jpg

عکس 3

http://www.nn4e.com/namira/3100/3164_3.jpg

عکس 4

http://www.nn4e.com/namira/3100/3164_4.jpg

عکس 5

http://www.nn4e.com/namira/3100/3164_5.jpg

عکس 6

http://www.nn4e.com/namira/3100/3164_6.jpg

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه کنترل بهینه WRG با نرم افزار MATLAB

کد پروژه: 3014

عنوان پروژه: فروش پروژه کنترل بهینه WRG با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m – mdl

دسته: الکترونیک – MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه کنترل بهینه WRG با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

 

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه کنترل اتوماتیک تولید در محیط تنظیم نشده با باتری های جریان ردوکس و کنترل کننده جریان برق بین خط با نرم افزار MATLAB

کد پروژه: 2979

عنوان پروژه: فروش پروژه کنترل اتوماتیک تولید در محیط تنظیم نشده با باتری های جریان ردوکس و کنترل کننده جریان برق بین خط با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m – mdl

دسته: الکترونیک – MATLAB

قیمت: 25.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه کنترل اتوماتیک تولید در محیط تنظیم نشده با باتری های جریان ردوکس و کنترل کننده جریان برق بین خط با نرم افزار MATLAB

در این تحقیق، سیمولینک و کد کنترل اتوماتیک تولید (Automatic Generation Control) یا AGC در یک محیط تنظیم نشده دارای یک سری باتری های جریان ردوکس (redox) به کمک کنترل کننده جریان برق بین خط یا IPFC در محیط MATLAB انجام گرفته است.

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

عکس 4

 

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه تحلیل تقویت کننده فیبر آلاییده به تولیوم با نرم افزار MATLAB

کد پروژه: 2962

عنوان پروژه: فروش پروژه تحلیل تقویت کننده فیبر آلاییده به تولیوم با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: الکترونیک – MATLAB

قیمت: 15.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تحلیل تقویت کننده فیبر آلاییده به تولیوم با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

 

 

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه تخمین میدانی برای WRSSG با تحریک کننده های جاروبک و غیرهمزمان با نرم افزار MATLAB

کد پروژه: 2961

عنوان پروژه: فروش پروژه تخمین میدانی برای WRSSG با تحریک کننده های جاروبک و غیرهمزمان با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: mdl – گزارش کار کامل فصل 3 و 4 و 5 – m

دسته: الکترونیک – MATLAB

قیمت: 30.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تخمین میدانی برای WRSSG با تحریک کننده های جاروبک و غیرهمزمان با نرم افزار MATLAB

اطلاعات دقیق در مورد جریان میدانی مولد استارت همزمان روتور (WRSSG)، نیازمند تحقیق کنترل بهینه برای WRSSG در حالت شروع است. با این حال، از آن جا که سیم پیچ WRSSG در قسمت های دوار است و هیچ حلقه و براش نصب نشده در شافت وجود ندارد، اندازه گیری جریان میدان امکان پذیر نیست. روش تخمین فعلی میدان برای WRSSG از سمت تحریک کننده جاروبک در این تحقیق به صورت دینامیک برای شناسایی تغییرات مقاومت بار به صورت انتگرال گیر واقعی و تقریب مرتبه دوم انتگرال گیر، ارائه شده است. در این روش تخمین، ابتدا جریان روتور و ولتاژ تحریک کننده جاروبک بدون ناهمزمان سازی تخمین زده شده است و سپس برای محاسبه جریان میدان WRSSG از طریق مدل میانگین مقدار پارامتری (PAVM) یکسو کننده چرخشی مبتنی بر انتگرال گیر واقعی و تقریب مرتبه دوم انتگرال گیر استفاده می شود.

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

عکس 4

عکس 5

 

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه توزیع دمای گذرا در صفحه با ضحامت 2L با روش المان محدود با نرم افزار MATLAB

کد پروژه: 2954

عنوان پروژه: فروش پروژه توزیع دمای گذرا در صفحه با ضحامت 2L با روش المان محدود با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: الکترونیک  – MATLAB

قیمت: 15.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه توزیع دمای گذرا در صفحه با ضحامت 2L با روش المان محدود با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه توزیع دما در یک میله با روش المان محدود با نرم افزار MATLAB

کد پروژه: 2953

عنوان پروژه: فروش پروژه توزیع دما در یک میله با روش المان محدود با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: الکترونیک  – MATLAB

قیمت: 15.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه توزیع دما در یک میله با روش المان محدود با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه تحلیل پایداری سیستم کنترل با نایکوییست با نرم افزار MATLAB

کد پروژه: 2952

عنوان پروژه: فروش پروژه تحلیل پایداری سیستم کنترل با نایکوییست با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: الکترونیک  – MATLAB

قیمت: 15.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تحلیل پایداری سیستم کنترل با نایکوییست با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه کنترلر کشویی عصبی برای کنترل حالت پین در شبکه های پیچیده دارای عدم قطعیت با MATLAB

کد پروژه: 2948

عنوان پروژه: فروش پروژه کنترلر کشویی عصبی برای کنترل حالت پین در شبکه های پیچیده دارای عدم قطعیت با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m – docx

دسته: الکترونیک – MATLAB

قیمت: 35.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه کنترلر کشویی عصبی برای کنترل حالت پین در شبکه های پیچیده دارای عدم قطعیت با نرم افزار MATLAB

در این تحقیق، یک رویکرد جدید برای هماهنگ سازی خروجی برای شبکه های پیچیده عمومی نامشخص با گره های غیرمجاز ارائه شده است. این هدف می تواند با استفاده از بخش کوچکی از گره های شبکه (پین شده) مبتنی بر یک کنترل کننده عصبی حل شود. این کنترلر از یک شناسه آنلاین بر اساس شبکه عصبی مرتبه بالا و یک کنترلر حالت کشویی (آبشاری) تشکیل شده است. یک مثال مصور و شبیه سازی در محیط MATLAB نیز ارائه شده است که ساختاری تشکیل یافته از 10 گره را نشان می دهد که دارای خود پویایی متفاوت است. در انتهای شبیه سازی، اثربخشی و عملکرد خوب طرح کنترل پیشنهادی را نشان می دهد.

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

عکس 4

عکس 5

عکس 6

عکس 7

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.