Monthly Archive: ژانویه 2016

فروش پروژه ربات با نرم افزار MATLAB

كد: 1162

عنوان پروژه: فروش پروژه ربات با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: كامپيوتر – MATLAB

قيمت: 30.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه ربات با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه تبدیل RGB به HSI در تصویر با نرم افزار MATLAB

كد: 1161

عنوان پروژه: فروش پروژه تبدیل RGB به HSI در تصویر با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: كامپيوتر – MATLAB

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تبدیل RGB به HSI در تصویر با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

عکس 4

عکس 5

عکس 6

عکس 7

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه افکت نور و زوم در تصاویر با نرم افزار MATLAB

كد: 1160

عنوان پروژه: فروش پروژه افکت نور و زوم در تصاویر با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: كامپيوتر – MATLAB

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه افکت نور و زوم در تصاویر با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه الگوریتم کمترین مربعات (Least Square) با نرم افزار MATLAB

كد: 1159

عنوان پروژه: فروش پروژه الگوریتم کمترین مربعات (Least Square) با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: كامپيوتر – MATLAB

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه الگوریتم کمترین مربعات (Least Square) با نرم افزار MATLAB

این الگوریتم روشی در آمار است که برای حل دستگاه معادلاتی به کار می رود که تعداد معادله هایش بیش از مجهول های آن می باشد. از این روش در تحلیل رگرسیون نیز به کار برده می شود. الگوریتم کمترین مربعات (Least Square) را با نام LASSO Regression یا LASSO Algorithm نیز می شناسند.

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه افکت بلور به عکس به روش فازی با نرم افزار MATLAB

كد: 1158

عنوان پروژه: فروش پروژه افکت بلور به عکس به روش فازی با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: كامپيوتر – MATLAB

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه افکت بلور به عکس به روش فازی با نرم افزار MATLAB

در این پروژه از پردازش تصویر به روش فازی برای دادن افکت بلور به تصویر استفاده شده است. بلورها شامل Motion Blur ، Surface Blur و Box Blur است.

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

عکس 4

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه پازل اعداد به زبان ++C

كد: 1153

عنوان پروژه: فروش پروژه پازل اعداد به زبان ++C

قالب بندی: ++C

دسته: كامپيوتر – ++C و C

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Visual Studio

شرح مختصر:

فروش پروژه پازل اعداد به زبان ++C

عكس خروجى برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه پازل اعداد با الگوریتم A star به زبان #C

كد: 1152

عنوان پروژه: فروش پروژه پازل اعداد با الگوریتم A star به زبان #C

قالب بندی: #C

دسته: كامپيوتر – #C

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Visual Studio

شرح مختصر:

فروش پروژه پازل اعداد با الگوریتم A star به زبان #C

عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه سودوکو با الگوریتم A star به زبان #C

كد: 1151

عنوان پروژه: فروش پروژه سودوکو با الگوریتم A star به زبان #C

قالب بندی: #C

دسته: كامپيوتر – #C

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Visual Studio

شرح مختصر:

فروش پروژه سودوکو با الگوریتم A star به زبان #C

عكس خروجی برنامه

عكس 1

عكس 2

عکس 3

عکس 4

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه تخصیص کانال و توان مصرفی در شبکه های رادیو شناختی با نرم افزار MATLAB

كد: 1150

عنوان پروژه: فروش پروژه تخصیص کانال و توان مصرفی در شبکه های رادیو شناختی با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: كامپيوتر – MATLAB

قيمت: 20.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تخصیص کانال و توان مصرفی در شبکه های رادیو شناختی با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه شبیه سازی شبکه گاز با استفاده از اتوماتای یادگیر و منحنی BODE با نرم افزار MATLAB

كد: 1149

عنوان پروژه: فروش پروژه شبیه سازی شبکه گاز با استفاده از اتوماتای یادگیر و منحنی BODE با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: كامپيوتر – MATLAB

قيمت: 20.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه شبیه سازی شبکه گاز با استفاده از اتوماتای یادگیر و منحنی BODE با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.