Monthly Archive: می 2021

فروش پروژه سیگنال مرجع طیفی برای پنجره گذاری سیگنال چرپ باند باریک با MATLAB

کد پروژه: 3049

عنوان پروژه: فروش پروژه سیگنال مرجع طیفی برای پنجره گذاری سیگنال چرپ باند باریک با MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 40.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه سیگنال مرجع طیفی برای پنجره گذاری سیگنال چرپ باند باریک با MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

عکس 4

عکس 5

عکس 6

عکس 7

عکس 8

عکس 9

عکس 10

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه پیش بینی قیمت بیت کوین با شبکه عصبی عمیق LSTM با MATLAB

کد پروژه: 3048

عنوان پروژه: فروش پروژه پیش بینی قیمت بیت کوین با شبکه عصبی عمیق LSTM با MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 100.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه پیش بینی قیمت بیت کوین با شبکه عصبی عمیق LSTM با MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه تخمین چگالی طیفی توان مکانی آرایه حسگر با MATLAB

کد پروژه: 3047

عنوان پروژه: فروش پروژه تخمین چگالی طیفی توان مکانی آرایه حسگر با MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 30.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تخمین چگالی طیفی توان مکانی آرایه حسگر با MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

 

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.