Monthly Archive: ژانویه 2018

فروش پروژه مثلث سرپینسکی با زبان Phyton

کد پروژه: 2723

عنوان پروژه: فروش پروژه مثلث سرپینسکی با زبان Phyton

قالب بندی: py

دسته: کامپیوتر – Phyton

قیمت: 45.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: Phyton

شرح مختصر:

فروش پروژه مثلث سرپینسکی با زبان Phyton

عكس خروجی برنامه

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه کنترل کننده LPLQ برای کنترل ولتاژ خازن های DC در سیستم STATCOM سه فاز نرم افزار MATLAB

کد پروژه: 2722

عنوان پروژه: فروش پروژه کنترل کننده LPLQ برای کنترل ولتاژ خازن های DC در سیستم STATCOM سه فاز نرم افزار MATLAB

قالب بندی: mdl

دسته: الکترونیک – MATLAB

قیمت: 25.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه کنترل کننده LPLQ برای کنترل ولتاژ خازن های DC در سیستم STATCOM سه فاز نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه تخصیص توان و توزیع در سیستم NOMA با درخت تصمیم C4.5 و C5.0 با نرم افزار MATLAB

کد پروژه: 2721

عنوان پروژه: فروش پروژه تخصیص توان و توزیع در سیستم NOMA با درخت تصمیم C4.5 و C5.0 با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تخصیص توان و توزیع در سیستم NOMA با درخت تصمیم C4.5 و C5.0 با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه تخلیه بار خازن در یک سیستم قدرت با نرم افزار MATLAB

کد پروژه: 2720

عنوان پروژه: فروش پروژه تخلیه بار خازن در یک سیستم قدرت با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: الکترونیک – MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تخلیه بار خازن در یک سیستم قدرت با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه دسترسی چندگانه برای 5G با سیستم NOMA با نرم افزار MATLAB

کد پروژه: 2719

عنوان پروژه: فروش پروژه دسترسی چندگانه برای 5G با سیستم NOMA با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 30.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه دسترسی چندگانه برای 5G با سیستم NOMA با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه تخصیص توان دسترسی کاربر به طیف در سیستم NOMA با نرم افزار MATLAB

کد پروژه: 2718

عنوان پروژه: فروش پروژه تخصیص توان دسترسی کاربر به طیف در سیستم NOMA با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تخصیص توان دسترسی کاربر به طیف در سیستم NOMA با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.