کامپیوتر – OpenGL

فروش پروژه Beamforming با روش Non-Uniform با نرم افزار MATLAB

کد پروژه: 2960

عنوان پروژه: فروش پروژه Beamforming با روش Non-Uniform با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 25.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه Beamforming با روش Non-Uniform با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

 

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه ردیابی ورودی مرجع در MDPP بدون حذف صفر با نرم افزار MATLAB

کد پروژه: 2898

عنوان پروژه: فروش پروژه ردیابی ورودی مرجع در MDPP بدون حذف صفر با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: الکترونیک – MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه ردیابی ورودی مرجع در MDPP بدون حذف صفر با نرم افزار MATLAB

در MDPP بدون حذف صفر، در سیگنال کنترلی، نوسانی مشاهده نمی شود. این در حالی است که به علت حذف صفر فرایند  (MDPP با حذف صفر)، سیگنال کنترل، دستخوش نوسان یا همان پدیده Ringing می شود. پدیده مذکور یک عیب دارد و آن اثر منفی اش بر روی محرک ها (جنبه منفی عملی) است. هر چه صفر فرایند به دایره واحد نزدیکتر باشد، در صورت حذف آن، پدیده Ringing تشدید می شود که در این فرایند شبیه سازی، این طور نیست. بر اساس نتایج خروجی مشاهده می شود که خطا در روش اول بسیار ناچیز است و پاسخ مطلوب به خوبی سیگنال فرمان را ردیابی می کند، اما در ادامه خطا بیشتر شده و ردیابی پاسخ مطلوب، با تاخیری همراه است.

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

عکس 4

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه حرکت اسکلت به زبان ++C با OpenGL

کد پروژه: 2864

عنوان پروژه: فروش پروژه حرکت اسکلت به زبان ++C با OpenGL

قالب بندی: ++C

دسته: کامپیوتر – OpenGL

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: Visual Studio – MFC

شرح مختصر:

فروش پروژه حرکت اسکلت به زبان ++C با OpenGL

عكس خروجی برنامه

 

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه بازی استراتژی بلادرنگ به زبان JAVA با OpenGL

کد پروژه: 2853

عنوان پروژه: فروش پروژه بازی استراتژی بلادرنگ به زبان JAVA با OpenGL

قالب بندی: java

دسته: کامپیوتر – OpenGL

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: NetBeans – Eclipse

شرح مختصر:

فروش پروژه بازی استراتژی بلادرنگ به زبان JAVA با OpenGL

عكس خروجی برنامه

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه وایت بُرد به زبان JAVA با OpenGL

کد پروژه: 2852

عنوان پروژه: فروش پروژه وایت بُرد به زبان JAVA با OpenGL

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – OpenGL

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: NetBeans – Eclipse

شرح مختصر:

فروش پروژه وایت بُرد به زبان JAVA با OpenGL

عكس خروجی برنامه

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه نمایش تصاویر سه بُعدی به زبان JAVA با OpenGL

کد پروژه: 2851

عنوان پروژه: فروش پروژه نمایش تصاویر سه بُعدی به زبان JAVA با OpenGL

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – OpenGL

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: NetBeans – Eclipse

شرح مختصر:

فروش پروژه نمایش تصاویر سه بُعدی به زبان JAVA با OpenGL

عكس خروجی برنامه

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه مدلسازی اشیای هندسی در محیط به زبان JAVA با OpenGL

کد پروژه: 2850

عنوان پروژه: فروش پروژه مدلسازی اشیای هندسی در محیط به زبان JAVA با OpenGL

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – OpenGL

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: NetBeans – Eclipse

شرح مختصر:

فروش پروژه مدلسازی اشیای هندسی در محیط به زبان JAVA با OpenGL

عكس خروجی برنامه

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه الگوريتم GRNN با نرم افزار MATLAB

كد: 1975

عنوان پروژه: فروش پروژه الگوريتم GRNN با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه الگوريتم GRNN با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه کنترلر RST غیرمستقیم با نرم افزار MATLAB

كد: 1971

عنوان پروژه: فروش پروژه کنترلر RST غیرمستقیم با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه کنترلر RST غیرمستقیم با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

عکس 4

عکس 5

عکس 6

عکس 7

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه سنجش فشرده در باند فوق سريع با روش حداقل مربعات با نرم افزار MATLAB

كد: 1957

عنوان پروژه: فروش پروژه سنجش فشرده در باند فوق سريع با روش حداقل مربعات با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه سنجش فشرده در باند فوق سريع با روش حداقل مربعات با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.