Monthly Archive: آگوست 2016

فروش پروژه توزیع یکنواخت پیوسته مدل خطی با شبکه عصبی SOM با نرم افزار MATLAB

كد: 2079

عنوان پروژه: فروش پروژه توزیع یکنواخت پیوسته مدل خطی با شبکه عصبی SOM با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 75.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه توزیع یکنواخت پیوسته مدلی خطی با شبکه عصبی SOM با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

عکس 4

عکس 5

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه ردیابی هدف در شبکه حسگر بیسیم مبتنی بر الگوریتم KNN با نرم افزار MATLAB

كد: 2078

عنوان پروژه: فروش پروژه ردیابی هدف در شبکه حسگر بیسیم مبتنی بر الگوریتم KNN با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 25.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه ردیابی هدف در شبکه حسگر بیسیم مبتنی بر الگوریتم KNN با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

عکس 4

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه کارایی ASK FSK در کانال با AWGN جهت بهبود پهنای باند با نرم افزار MATLAB

كد: 2077

عنوان پروژه: فروش پروژه کارایی ASK FSK در کانال با AWGN جهت بهبود پهنای باند با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 25.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه کارایی ASK FSK در کانال با AWGN جهت بهبود پهنای باند با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه محاسبه احتمال قطع سيگنال در کانال با AWGN با نرم افزار MATLAB

كد: 2076

عنوان پروژه: فروش پروژه محاسبه احتمال قطع سيگنال در کانال با AWGN با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه محاسبه احتمال قطع سيگنال در کانال با AWGN با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه قطعه سازی تصویر به روش Otsu برای تصویر رنگی با نرم افزار MATLAB

كد: 2075

عنوان پروژه: فروش پروژه قطعه سازی تصویر به روش Otsu برای تصویر رنگی با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 15.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه قطعه سازی تصویر به روش Otsu برای تصویر رنگی با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

عکس 4

عکس 5

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه کنترلر فازی فن گریز از مرکز با نرم افزار MATLAB

كد: 2074

عنوان پروژه: فروش پروژه کنترلر فازی فن گریز از مرکز با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m – fis

دسته: الکترونیک – MATLAB

قیمت: 25.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه کنترلر فازی فن گریز از مرکز با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

عکس 4

عکس 5

عکس 6

عکس 7

عکس 8

عکس 9

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه مقایسه الگوريتم های KG، NCPCG، KGCP با نرم افزار MATLAB

كد: 2073

عنوان پروژه: فروش پروژه مقایسه الگوريتم های KG، NCPCG، KGCP با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه مقایسه الگوريتم های KG، NCPCG، KGCP با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه تعادل نش در تئوری غير مشارکتی بازی ها با الگوريتم KGCP با نرم افزار MATLAB

كد: 2072

عنوان پروژه: فروش پروژه تعادل نش در تئوری غير مشارکتی بازی ها با الگوريتم KGCP با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 30.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تعادل نش در تئوری غير مشارکتی بازی ها با الگوريتم KGCP با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه توصیف کننده GIST برای تصوير با نرم افزار MATLAB

كد: 2071

عنوان پروژه: فروش پروژه توصیف کننده GIST برای تصوير با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه توصیف کننده GIST برای تصوير با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه پوشش شبکه با حداقل مصرف انرژی در شبکه حسگر بیسیم با نرم افزار MATLAB

كد: 2070

عنوان پروژه: فروش پروژه پوشش شبکه با حداقل مصرف انرژی در شبکه حسگر بیسیم با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه پوشش شبکه با حداقل مصرف انرژی در شبکه حسگر بیسیم با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.