Monthly Archive: فوریه 2016

فروش پروژه فشرده سازی تصویر به روش LPC با نرم افزار MATLAB

كد: 1262

عنوان پروژه: فروش پروژه فشرده سازی تصویر به روش LPC با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: كامپيوتر – MATLAB

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه فشرده سازی تصویر به روش LPC با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

http://www.nn4e.com/namira/1200/1262_1.jpg

عکس 2

http://www.nn4e.com/namira/1200/1262_2.jpg

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه فشرده سازی تصویر به روش RLE با نرم افزار MATLAB

كد: 1261

عنوان پروژه: فروش پروژه فشرده سازی تصویر به روش RLE با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: كامپيوتر – MATLAB

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه فشرده سازی تصویر به روش RLE با نرم افزار MATLAB

فشرده سازی RLE که مخفف Run Length Coding است به معنی کدگذاری طول تداوم است. تصاویر شامل شدت روشنایی های تکرار شونده در سطر یا ستون را اغلب می توان با نمایش دنباله های متوالی شدت های روشنایی یکسان به صورت زوج های طول تداوم فشرده سازی نمود که در آن هر زوج طول تداوم مشخص کننده شروع یک شدت روشنایی جدید و تعداد پیکسل های متوالی شامل این شدت روشنایی است. این روش به نام RLE معروف است. عمل فشرده سازی با حذف شکل ساده ای از افزونگی مکانی با گروه های شدت روشنایی یکسان، انجام می شود. هرگاه تعداد کمی از طول تداوم پیکسل های مشابه وجود داشته باشد، کدگذاری طول تداوم عبارت از همان بسط داده ها خواهد بود.

عكس خروجی برنامه

http://www.nn4e.com/namira/1200/1261_1.jpg

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه کدگذاری و کدگشایی خط پایه JPEG با نرم افزار MATLAB

كد: 1260

عنوان پروژه: فروش پروژه کدگذاری و کدگشایی خط پایه JPEG با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: كامپيوتر – MATLAB

قيمت: 30.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه کدگذاری و کدگشایی خط پایه JPEG با نرم افزار MATLAB

این پروژه در صفحه 621 الی 625 کتاب پردازش تصویر رافائل گونزالس مثال 8-17 آورده شده است.

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه تخمین کانال در OFDM بر پایه Comb Pilot با نرم افزار MATLAB

كد: 1259

عنوان پروژه: فروش پروژه تخمین کانال در OFDM بر پایه Comb Pilot با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: كامپيوتر – MATLAB

قيمت: 35.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تخمین کانال در OFDM بر پایه Comb Pilot با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

http://www.nn4e.com/namira/1200/1259_1.jpg

عکس 2

http://www.nn4e.com/namira/1200/1259_2.jpg

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه تعیین میزان مایع در بطری با نرم افزار MATLAB

كد: 1258

عنوان پروژه: فروش پروژه تعیین میزان مایع در بطری با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: كامپيوتر – MATLAB

قيمت: 35.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تعیین میزان مایع در بطری با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

http://www.nn4e.com/namira/1200/1257_5.jpg

عکس 2

http://www.nn4e.com/namira/1200/1257_6.jpg

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه تشخیص بطری های خالی با نرم افزار MATLAB

كد: 1257

عنوان پروژه: فروش پروژه تشخیص بطری های خالی با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: كامپيوتر – MATLAB

قيمت: 35.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تشخیص بطری های خالی با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

http://www.nn4e.com/namira/1200/1257_1.jpg

عکس 2

http://www.nn4e.com/namira/1200/1257_2.jpg

عکس 3

http://www.nn4e.com/namira/1200/1257_3.jpg

عکس 4

http://www.nn4e.com/namira/1200/1257_4.jpg
عکس 5
http://www.nn4e.com/namira/1200/1257_5.jpg
عکس 6
http://www.nn4e.com/namira/1200/1257_6.jpg

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه الگوریتم تخصیص طیف با استفاده از نسبت توزیع مساوی در رنگ آمیزی گراف با نرم افزار MATLAB

كد: 1256

عنوان پروژه: فروش پروژه الگوریتم تخصیص طیف با استفاده از نسبت توزیع مساوی در رنگ آمیزی گراف با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: كامپيوتر – MATLAB

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه الگوریتم تخصیص طیف با استفاده از نسبت توزیع مساوی در رنگ آمیزی گراف با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه لبه یابی تصویر با الگوریتم DD و اتسو با نرم افزار MATLAB

كد: 1255

عنوان پروژه: فروش پروژه لبه یابی تصویر با الگوریتم DD و اتسو با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: كامپيوتر – MATLAB

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه لبه یابی تصویر با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

http://www.nn4e.com/namira/1200/1255_1.jpg

عکس 2

http://www.nn4e.com/namira/1200/1255_2.jpg
عکس 3
http://www.nn4e.com/namira/1200/1255_3.jpg
عکس 4
http://www.nn4e.com/namira/1200/1255_4.jpg
عکس 5
http://www.nn4e.com/namira/1200/1255_5.jpg

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه تصحیح گاما در تصویر با نرم افزار MATLAB

كد: 1254

عنوان پروژه: فروش پروژه تصحیح گاما در تصویر با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: كامپيوتر – MATLAB

قيمت: 20.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تصحیح گاما در تصویر با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

http://www.nn4e.com/namira/1200/1254_1.jpg

 

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه ساخت اشکال هندسی با نرم افزار MATLAB

كد: 1253

عنوان پروژه: فروش پروژه ساخت اشکال هندسی با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: كامپيوتر – MATLAB

قيمت: 20.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه ساخت اشکال هندسی با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

 

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.