کامپیوتر – MATLAB

فروش پروژه بازی تعقیب و گریز در گراف با MATLAB

کد پروژه: 3189

عنوان پروژه: فروش پروژه بازی تعقیب و گریز در گراف با MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 85.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه بازی تعقیب و گریز در گراف با MATLAB

عکس خروجی برنامه

عکس 1

http://www.nn4e.com/namira/3100/3189_1.jpg

عکس 2

http://www.nn4e.com/namira/3100/3189_2.jpg

عکس 3

http://www.nn4e.com/namira/3100/3189_3.jpg

عکس 4

http://www.nn4e.com/namira/3100/3189_4.jpg

عکس 5

http://www.nn4e.com/namira/3100/3189_5.jpg

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه خوشه بندی Two Moons با الگوریتم ژنتیک با MATLAB

کد پروژه: 3187

عنوان پروژه: فروش پروژه خوشه بندی Two Moons با الگوریتم ژنتیک با MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 50.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه خوشه بندی Two Moons با الگوریتم ژنتیک با MATLAB

عکس خروجی برنامه

عکس 1

http://www.nn4e.com/namira/3100/3187_1.jpg

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه خوشه بندی Two Moons با SVM با MATLAB

کد پروژه: 3186

عنوان پروژه: فروش پروژه خوشه بندی Two Moons با SVM با MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 50.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه خوشه بندی Two Moons با SVM با MATLAB

عکس خروجی برنامه

عکس 1

http://www.nn4e.com/namira/3100/3186_1.jpg

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه خوشه بندی Two Moons با شبکه عصبی DANN با MATLAB

کد پروژه: 3185

عنوان پروژه: فروش پروژه خوشه بندی Two Moons با شبکه عصبی DANN با MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 50.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه خوشه بندی Two Moons با شبکه عصبی DANN با MATLAB

عکس خروجی برنامه

عکس 1

http://www.nn4e.com/namira/3100/3185_1.jpg

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه ناوبری قطب نما الکترونیکی GPS INS برای کشتی با MATLAB

کد پروژه: 3184

عنوان پروژه: فروش پروژه ناوبری قطب نما الکترونیکی GPS INS برای کشتی با MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 75.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه ناوبری قطب نما الکترونیکی GPS INS برای کشتی با MATLAB

عکس خروجی برنامه

عکس 1

http://www.nn4e.com/namira/3100/3184_1.jpg

عکس 2

http://www.nn4e.com/namira/3100/3184_2.jpg

عکس 3

http://www.nn4e.com/namira/3100/3184_3.jpg

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه تشخیص چهره با شبکه عصبی با MATLAB

کد پروژه: 3177

عنوان پروژه: فروش پروژه تشخیص چهره با شبکه عصبی با MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 75.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تشخیص چهره با شبکه عصبی با MATLAB

عکس خروجی برنامه

عکس 1

http://www.nn4e.com/namira/3100/3177_1.jpg

عکس 2

http://www.nn4e.com/namira/3100/3177_2.jpg

عکس 3

http://www.nn4e.com/namira/3100/3177_3.jpg

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه تشخیص محل جمر با بیمفورمینگ تطبیقی با MATLAB

کد پروژه: 3176

عنوان پروژه: فروش پروژه تشخیص محل جمر با بیمفورمینگ تطبیقی با MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 75.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تشخیص محل جمر با بیمفورمینگ تطبیقی با MATLAB

عکس خروجی برنامه

عکس 1

http://www.nn4e.com/namira/3100/3176_1.jpg

عکس 2

http://www.nn4e.com/namira/3100/3176_2.jpg

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه تخمین موقعیت آنتن با بیمفورمینگ با MATLAB

کد پروژه: 3175

عنوان پروژه: فروش پروژه تخمین موقعیت آنتن با بیمفورمینگ با MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 60.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تخمین موقعیت آنتن با بیمفورمینگ با MATLAB

عکس خروجی برنامه

عکس 1

http://www.nn4e.com/namira/3100/3175_1.jpg

عکس 2

http://www.nn4e.com/namira/3100/3175_2.jpghttp://www.nn4e.com/namira/3100/3175_2.jpg

عکس 3

http://www.nn4e.com/namira/3100/3175_3.jpg

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه موقعیت یابی GPS INS با ADOP با MATLAB

کد پروژه: 3174

عنوان پروژه: فروش پروژه موقعیت یابی GPS INS با ADOP با MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 75.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه موقعیت یابی GPS INS با ADOP با MATLAB

عکس خروجی برنامه

عکس 1

http://www.nn4e.com/namira/3100/3174_1.jpg

عکس 2

http://www.nn4e.com/namira/3100/3174_2.jpg

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه بهینه سازی معادلات غیرخطی با الگوریتم ژنتیک با MATLAB

کد پروژه: 3173

عنوان پروژه: فروش پروژه بهینه سازی معادلات غیرخطی با الگوریتم ژنتیک با MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 50.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه بهینه سازی معادلات غیرخطی با الگوریتم ژنتیک با MATLAB

عکس خروجی برنامه

عکس 1

http://www.nn4e.com/namira/3100/3173_1.jpg

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.