Monthly Archive: مارس 2020

فروش پروژه تخمین میدانی برای WRSSG با تحریک کننده های جاروبک و غیرهمزمان با نرم افزار MATLAB

کد پروژه: 2961

عنوان پروژه: فروش پروژه تخمین میدانی برای WRSSG با تحریک کننده های جاروبک و غیرهمزمان با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: mdl – گزارش کار کامل فصل 3 و 4 و 5 – m

دسته: الکترونیک – MATLAB

قیمت: 30.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تخمین میدانی برای WRSSG با تحریک کننده های جاروبک و غیرهمزمان با نرم افزار MATLAB

اطلاعات دقیق در مورد جریان میدانی مولد استارت همزمان روتور (WRSSG)، نیازمند تحقیق کنترل بهینه برای WRSSG در حالت شروع است. با این حال، از آن جا که سیم پیچ WRSSG در قسمت های دوار است و هیچ حلقه و براش نصب نشده در شافت وجود ندارد، اندازه گیری جریان میدان امکان پذیر نیست. روش تخمین فعلی میدان برای WRSSG از سمت تحریک کننده جاروبک در این تحقیق به صورت دینامیک برای شناسایی تغییرات مقاومت بار به صورت انتگرال گیر واقعی و تقریب مرتبه دوم انتگرال گیر، ارائه شده است. در این روش تخمین، ابتدا جریان روتور و ولتاژ تحریک کننده جاروبک بدون ناهمزمان سازی تخمین زده شده است و سپس برای محاسبه جریان میدان WRSSG از طریق مدل میانگین مقدار پارامتری (PAVM) یکسو کننده چرخشی مبتنی بر انتگرال گیر واقعی و تقریب مرتبه دوم انتگرال گیر استفاده می شود.

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

عکس 4

عکس 5

 

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه Beamforming با روش Non-Uniform با نرم افزار MATLAB

کد پروژه: 2960

عنوان پروژه: فروش پروژه Beamforming با روش Non-Uniform با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 25.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه Beamforming با روش Non-Uniform با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

 

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه احتمال قرعه کشی تصادفی از بین کارت ها با الگوریتم ژنتیک با نرم افزار MATLAB

کد پروژه: 2959

عنوان پروژه: فروش پروژه احتمال قرعه کشی تصادفی از بین کارت ها با الگوریتم ژنتیک با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

پروژه احتمال قرعه کشی تصادفی از بین کارت ها با الگوریتم ژنتیک با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

 

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه تخمین مقادیر ویژه با قضیه گرشگورین با نرم افزار MATLAB

کد پروژه: 2958

عنوان پروژه: فروش پروژه تخمین مقادیر ویژه با قضیه گرشگورین با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 30.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تخمین مقادیر ویژه با قضیه گرشگورین با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

 

 

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه کنترل توزیع شکل گیری مبتنی بر اجماع در کوادرتور با نرم افزار MATLAB

کد پروژه: 2957

عنوان پروژه: فروش پروژه کنترل توزیع شکل گیری مبتنی بر اجماع در کوادرتور با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 30.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه کنترل توزیع شکل گیری مبتنی بر اجماع در کوادرتور با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

 

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.