کامپیوتر – SciLab

فروش پروژه تبدیل سیگنال پیوسته به سیگنال همینگ و مثلثی با نرم افزار SCILAB

كد: 2384

عنوان پروژه: فروش پروژه تبدیل سیگنال پیوسته به سیگنال همینگ و مثلثی با نرم افزار SCILAB

قالب بندی: sce

دسته: کامپیوتر – SCILAB

قیمت: 15.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار:SCILAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تبدیل سیگنال پیوسته به سیگنال همینگ و مثلثی با نرم افزار SCILAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2
عکس 3
عکس 4
عکس 5
عکس 6
عکس 7

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه بررسی سه سيگنال مختلف جهت نماش نويزها با نرم افزار Scilab

كد: 2123

عنوان پروژه: فروش پروژه بررسی سه سيگنال مختلف جهت نماش نويزها با نرم افزار Scilab

قالب بندی: sce

دسته: کامپیوتر – SCILAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: SCILAB

شرح مختصر:

فروش پروژه بررسی سه سيگنال مختلف جهت نماش نويزها با نرم افزار Scilab

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

عکس 4

عکس 5

عکس 6

عکس 7

عکس 8

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه اعمال میان گذر به سیگنال جهت بهبود با نرم افزار Scilab

كد: 2095

عنوان پروژه: فروش پروژه اعمال میان گذر به سیگنال جهت بهبود با نرم افزار Scilab

قالب بندی: sce

دسته: کامپیوتر – SCILAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: SCILAB

شرح مختصر:

فروش پروژه اعمال میان گذر به سیگنال جهت بهبود با نرم افزار Scilab

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

عکس 4

عکس 5

عکس 6

عکس 7

عکس 8

عکس 9

عکس 10

عکس 11

عکس 12

عکس 13

عکس 14

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه محاسبه ضرایب FFT با نرم افزار Scilab

كد: 2021

عنوان پروژه: فروش پروژه محاسبه ضرایب FFT با نرم افزار Scilab

قالب بندی: sce

دسته: کامپیوتر – SCILAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: SCILAB

شرح مختصر:

فروش پروژه محاسبه ضرایب FFT با نرم افزار Scilab

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

عکس 4

عکس 5

عکس 6

عکس 7

عکس 8

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه مدولاسیون GMSK با نرم افزار Scilab

كد: 2010

عنوان پروژه: فروش پروژه مدولاسیون GMSK با نرم افزار Scilab

قالب بندی: sce

دسته: کامپیوتر – SCILAB

قیمت: 15.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: SCILAB

شرح مختصر:

فروش پروژه مدولاسیون GMSK با نرم افزار Scilab

عكس خروجی برنامه

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه بهينه سازی سيگنال با تبديل دامنه فرکانس جهت Square Domain با نرم افزار Scilab

كد: 2009

عنوان پروژه: فروش پروژه بهينه سازی سيگنال با تبديل دامنه فرکانس جهت Square Domain با نرم افزار Scilab

قالب بندی: sce

دسته: کامپیوتر – SCILAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: SCILAB

شرح مختصر:

فروش پروژه بهينه سازی سيگنال با تبديل دامنه فرکانس جهت Square Domain با نرم افزار Scilab

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه ردیابی مسیر ماوس با فیلتر کالمن با نرم افزار Scilab

كد: 2008

عنوان پروژه: فروش پروژه ردیابی مسیر ماوس با فیلتر کالمن با نرم افزار Scilab

قالب بندی: sce

دسته: کامپیوتر – SCILAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: SCILAB

شرح مختصر:

فروش پروژه ردیابی مسیر ماوس با فیلتر کالمن با نرم افزار Scilab

عكس خروجی برنامه

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه تولید مدل موج سیگنال با نرم افزار Scilab

كد: 2001

عنوان پروژه: فروش پروژه تولید مدل موج سیگنال با نرم افزار Scilab

قالب بندی: sce

دسته: کامپیوتر – SCILAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار:SCILAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تولید مدل موج سیگنال با نرم افزار Scilab

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه شبیه سازی سیستم تهویه مناسب در اتاق با نرم افزار Scilab

كد: 2000

عنوان پروژه: فروش پروژه شبیه سازی سیستم تهویه مناسب در اتاق با نرم افزار Scilab

قالب بندی: sce

دسته: کامپیوتر – SCILAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار:SCILAB

شرح مختصر:

فروش پروژه شبیه سازی سیستم تهویه مناسب در اتاق با نرم افزار Scilab

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه روش ایکدا در نظریه آشوب با نرم افزار Scilab

كد: 1997

عنوان پروژه: فروش پروژه روش ایکدا در نظریه آشوب با نرم افزار Scilab

قالب بندی: sce

دسته: کامپیوتر – SCILAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار:SCILAB

شرح مختصر:

فروش پروژه روش ایکدا در نظریه آشوب با نرم افزار Scilab

عكس خروجی برنامه

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.