Yearly Archive: 2021

فروش پروژه تخمین کانال MIMO OFDM با مدولاسیون ها در شرایط نویز با MATLAB

کد پروژه: 3036

عنوان پروژه: فروش پروژه تخمین کانال MIMO OFDM با مدولاسیون ها در شرایط نویز با MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تخمین کانال MIMO OFDM با مدولاسیون ها در شرایط نویز با MATLAB

عكس خروجی برنامه

 

 

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه بهینه سازی توزیع در زنجیره تامین با الگوریتم حریصانه با MATLAB

کد پروژه: 3035

عنوان پروژه: فروش پروژه بهینه سازی توزیع در زنجیره تامین با الگوریتم حریصانه با MATLAB

قالب بندی: m – داکیومنت کامل

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 45.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه بهینه سازی توزیع در زنجیره تامین با الگوریتم حریصانه با MATLAB

عكس خروجی برنامه

 

 

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه تخمین کانال با فیلترهای کالمن با MATLAB

کد پروژه: 3034

عنوان پروژه: فروش پروژه تخمین کانال با فیلترهای کالمن با MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تخمین کانال با فیلترهای کالمن با MATLAB

عكس خروجی برنامه

 

 

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه تشخیص لبه تصویر با FPGA با Altium

کد پروژه: 3033

عنوان پروژه: فروش پروژه تشخیص لبه تصویر با FPGA با Altium

قالب بندی: m

دسته: الکترونیک – Altium – Active HDL

قیمت: 30.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: Altium – Active HDL

شرح مختصر:

فروش پروژه تشخیص لبه تصویر با FPGA با Altium

عكس خروجی برنامه

 

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه شناسایی ناحیه خطا در سیستم های توزیعی هوشمند با پتری نت فازی با MATLAB

کد پروژه: 3032

عنوان پروژه: فروش پروژه شناسایی ناحیه خطا در سیستم های توزیعی هوشمند با پتری نت فازی با MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 40.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه شناسایی ناحیه خطا در سیستم های توزیعی هوشمند با پتری نت فازی با MATLAB

عكس خروجی برنامه

 


برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه سیستم امنیت اطلاعات در شبکه رایانش ابری با OPNet

کد پروژه: 3031

عنوان پروژه: فروش پروژه سیستم امنیت اطلاعات در شبکه رایانش ابری با OPNet

قالب بندی: pr.m – pr. – .n – همراه با داکیومنت

دسته: کامپیوتر – OPNet

قیمت: 50.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: OPNet

شرح مختصر:

فروش پروژه سیستم امنیت اطلاعات در شبکه رایانش ابری با OPNet

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

عکس 4

عکس 5

 

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.