فروش پروژه مدار مجتمع يكپارچه AT90S كنترل از راه دور مادون قرمز كامپيوتر با پورت USB‌ با نرم افزار Modelsim

كد: 170

عنوان پروژه: فروش پروژه مدار مجتمع يكپارچه AT90S كنترل از راه دور مادون قرمز كامپيوتر با پورت USB‌ با نرم افزار Modelsim

قالب بندی: Modelsim – asm

دسته: الكترونيك – Modelsim

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Modelsim + emu8086

شرح مختصر:

فروش پروژه مدار مجتمع يكپارچه AT90S كنترل از راه دور مادون قرمز كامپيوتر با پورت USB‌ با نرم افزار Modelsim

اين پروژه از زبان اسمبلی (Assembly) برای برنامه نويسی بهره می برد و شبيه سازی آن در نرم افزار Modelsim انجام گرفته است.

عكس مدار

عكس 1

 عكس 2

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه پياده سازی شبكه سنسوری بيسيم WSN با نرم افزار J-SIM

كد: 164

عنوان پروژه: فروش پروژه پياده سازی شبكه سنسوری بيسيم WSN با نرم افزار J-SIM

قالب بندی: J-SIM ، JAVA

دسته: كامپيوتر – J-SIM

قيمت: 50.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: ++OMNET

شرح مختصر:

فروش پروژه پياده سازی شبكه سنسوری بيسيم WSN با نرم افزار J-SIM

عكس خروجی برنامه در محيط شبيه سازی شده نظامی

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه پياده سازی شبكه سنسوری بيسيم WSN با نرم افزار ++OMNET

كد: 163

عنوان پروژه: فروش پروژه پياده سازی شبكه سنسوری بيسيم WSN با نرم افزار ++OMNET

قالب بندی: ++C و ++OMNET

دسته: كامپيوتر – ++OMNET

قيمت: 50.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: ++OMNET

شرح مختصر:

فروش پروژه پياده سازی شبكه سنسوری بيسيم با نرم افزار ++OMNET

عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه كشيدن منحنی بزير (Bezier) به زبان Delphi و كتابخانه های OpenGL

كد: 159

عنوان پروژه: فروش پروژه كشيدن منحنی بزير (Bezier) به زبان Delphi و كتابخانه های OpenGL

قالب بندی: Delphi

دسته: كامپيوتر – Delphi

قيمت: 20.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار:  Delphi

شرح مختصر:

فروش پروژه كشيدن منحنی بزير (Bezier) به زبان Delphi و كتابخانه های OpenGL

در اين پروژه از كتابخانه و API های OpenGL برای رسم منحنی Bezier در زبان دلفی استفاده شده است.

عكس خروجی برنامه

عكس 1

عكس 2

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه كنترل SDRAM برای خواندن و نوشتن با نرم افزار Modelsim

كد: 157

عنوان پروژه: فروش پروژه كنترل SDRAM برای خواندن و نوشتن با نرم افزار Modelsim

قالب بندی: verilog

دسته: الكترونيك – Modelsim

قيمت: 15.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار:  Modelsim

شرح مختصر:

فروش پروژه كنترل SDRAM برای خواندن و نوشتن با نرم افزار Modelsim

عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه سيستم مديريت آژانس هواپيمايی به زبان #C

كد: 152

عنوان پروژه: فروش پروژه سيستم مديريت آژانس هواپيمايی به زبان #C

قالب بندی: #C

دسته: كامپيوتر – #C

قيمت: 50.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Visual Studio

شرح مختصر:

فروش پروژه سيستم مديريت آژانس هواپيمايی به زبان #C

می توانيد امكاناتی كه اين برنامه ارائه می كند را در شكل های زير ببينيد.

عكس خروجی برنامه

عكس 1

عكس 2

 

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه مديريت فروشگاه به زبان #C

كد: 151

عنوان پروژه: فروش پروژه مديريت فروشگاه به زبان #C

قالب بندی: #C

دسته: كامپيوتر – #C

قيمت: 50.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Visual Studio

شرح مختصر:

فروش پروژه مديريت فروشگاه به زبان #C

اين پروژه از بانك اطلاعاتی Access بهره می برد. در عكسهای زير می توانيد امكانات اين برنامه را مشاهده نماييد.

عكس خروجی برنامه

عكس 1

عكس 2

عكس 3

عكس 4

 عكس 5

عكس 6

عكس 7

عكس 8

عكس 9

عكس 10

عكس 11

 

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه شبيه سازی چراغ راهنمایی 4 طرفه با نرم افزار Proteus

كد: 149

عنوان پروژه: فروش پروژه شبيه سازی چراغ راهنمایی 4 طرفه با نرم افزار Proteus

قالب بندی: Proteus و C

دسته: الكترونيك – Proteus

قيمت: 15.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار:  Proteus

شرح مختصر:

فروش پروژه شبيه سازی چراغ راهنمایی 4 طرفه با نرم افزار Proteus

عكس مدار برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه مديريت بيمارستان به زبان ++C

كد: 146

عنوان پروژه: فروش پروژه مديريت بيمارستان به زبان ++C

قالب بندی: ++C

دسته: كامپيوتر – C و ++C

قيمت: 15.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Visual Studio – Dev CPP

شرح مختصر:

فروش پروژه مديريت بيمارستان به زبان ++C

در اين پروژه شما می توانيد ركوردهای بيمارانی كه خارج و وارد می شوند، كارمندان و حقوق آنان، جزئيات هر بيمار با توجه به ركورد آن و نحوه درمان ها با توجه به بيماری كه برای هر بيمار ركوردش مشخص است را درج، حذف و به روز رسانی نماييد.

عكس خروجی برنامه

عكس 1

عكس 2

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه مديريت كافی نت به زبان #C

كد: 145

عنوان پروژه: فروش پروژه مديريت كافی نت به زبان #C

قالب بندی: #C

دسته: كامپيوتر – #C

قيمت: 50.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Visual Studio

شرح مختصر:

فروش پروژه مديريت كافی نت به زبان #C

اين پروژه از بانك اطلاعاتی Access بهره می برد. در عكسهای زير می توانيد امكانات اين برنامه را مشاهده نماييد.

عكس خروجی برنامه

عكس 1

عكس 2

عكس 3

عكس 4

 عكس 5

عكس 6

عكس 7

عكس 8

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.