فروش پروژه بازی ماشين فضايی به زبان ++C و كتابخانه های OpenGL

كد: 5

عنوان پروژه: فروش پروژه بازی ماشين فضايی به زبان ++C و كتابخانه های OpenGL

قالب بندی: OpenGL و  ‍++C

دسته: كامپيوتر -OpenGL

قيمت: 30.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Visual Studio – Dev-Cpp

شرح مختصر:

فروش پروژه بازی ماشين فضايی به زبان ++C و كتابخانه های OpenGL

در اين پروژه با فشردن دكمه های W يا بالا برای جلو رفتن، S يا پايين برای ترمز، A يا چپ برای دور به چپ و D يا راست برای دور به راست برای رانندگی استفاده می شود. همچنين FPS يا Frame Per Second را در بالای سمت چپ به همراه موقعيت در مختصات X و Y و زمان سپری شده مشاهده می نماييد.

عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه بازی جنگ ستارگان به زبان ++C و كتابخانه های OpenGL

كد: 4

عنوان پروژه: فروش پروژه بازی جنگ ستارگان به زبان ++C و كتابخانه های OpenGL

قالب بندی: OpenGL و  ‍++C

دسته: كامپيوتر -OpenGL

قيمت: 30.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Visual Studio – Dev-Cpp

شرح مختصر:

فروش پروژه بازی جنگ ستارگان به زبان ++C و كتابخانه های OpenGL

همانطور كه در شكل 1 نيز ديده می شود با فشردن دكمه F5 بازی آغاز می گردد. دكمه های W برای بالا رفتن، S برای پايين رفتن، A برای چپ، D برای راست، J برای تير اندازی و K برای پرتاب بمب استفاده می شود. در صورت كسب 50000 امتياز برنده اين بازی خواهيد شد.

عكس خروجی برنامه

عكس 1

عكس 2

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه راه رفتن در محيط به زبان ++C و كتابخانه های OpenGL

كد: 3

عنوان پروژه: فروش پروژه راه رفتن در محيط به زبان ++C و كتابخانه های OpenGL

قالب بندی: OpenGL و  ‍++C

دسته: كامپيوتر -OpenGL

قيمت: 30.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Visual Studio – Dev-Cpp

شرح مختصر:

راه رفتن در محيط به زبان ++C و استفاده از كتابخانه های OpenGL

در اين پروژه شما با استفاده از دكمه های جهتی يعنی بالا، پايين، چپ و راست و يا دكمه های W برای بالا، S برای پايين، A برای چپ و D برای راست برای حركت دادن دوربين يا سوم شخص اقدام می كنيد كه می توانيد در يك فضای محدود شده قدم بزنيد.

عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه ماشين به زبان ++C و كتابخانه های OpenGL

کد: 2

عنوان پروژه: فروش پروژه ماشين به زبان ++C و كتابخانه های OpenGL

قالب بندی: OpenGL و  ‍++C

دسته:كامپيوتر -OpenGL

قيمت:20.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار:Visual Studio – Dev-Cpp

شرح مختصر:

ماشين نوشته شده به زبان ++C و استفاده از كتابخانه های OpenGL

در اين پروژه يك پنجره خروجی با ماشينی در حال چرخش است را نمايش می دهد.

عكس خروجی برنامه

ماشين با opengl

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه بازی مار و پله به زبان ++C و كتابخانه های OpenGL

كد: 1

عنوان پروژه: فروش پروژه بازی مار و پله به زبان ++C و كتابخانه های OpenGL

قالب بندی: OpenGL و  ‍++C

دسته: كامپيوتر -OpenGL

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Visual Studio – Dev-Cpp

شرح مختصر:

بازی مار و پله نوشته شده به زبان ++C و استفاده از كتابخانه های OpenGL – در اين بازی، بازی كننده A و B وجود دارد و يك تاس كه بر حسب صدم صانيه از 1 تا 6 می چرخد. به محض كليك نوبت هر بازی كننده ای باشد به تعداد عدد نمايش دهنده در بخش تاس، A يا B خانه ها را طی می كنند و به محض رسيدن به پله ها از آن بالا و به محض نيش زدن مارها سقوط می كنند. بازی تا جاييكه يكی از بازی كننده ها به آخر خط برسد ادامه دارد.

عكس خروجی برنامه

بازی مار و پله opengl

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.