Tag Archive: پروژه الگوریتم MUSIC

فروش پروژه تخمین طیف DOA با الگوریتم MUSIC با MATLAB

کد پروژه: 3153

عنوان پروژه: فروش پروژه تخمین طیف DOA با الگوریتم MUSIC با MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 40.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تخمین طیف DOA با الگوریتم MUSIC با MATLAB

عکس خروجی برنامه

http://www.nn4e.com/namira/3100/3153_1.jpg

 

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه جهت یابی آنتن با الگوریتم MUSIC با MATLAB

کد پروژه: 3152

عنوان پروژه: فروش پروژه جهت یابی آنتن با الگوریتم MUSIC با MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 35.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه جهت یابی آنتن با الگوریتم MUSIC با MATLAB

عکس خروجی برنامه

http://www.nn4e.com/namira/3100/3152_1.jpg

 

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه مقایسه تخمین DOA با دو الگوریتم MVDR و MUSIC با نرم افزار MATLAB

كد: 2302

عنوان پروژه: فروش پروژه مقایسه تخمین DOA با دو الگوریتم MVDR و MUSIC با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه مقایسه تخمین DOA با دو الگوریتم MVDR و MUSIC با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2
عکس 3
عکس 4
عکس 5
عکس 6

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه تقریب منبع سیگنال با الگوریتم MUSIC ESPRIT با روش پیسارنکو با نرم افزار MATLAB

كد: 2183

عنوان پروژه: فروش پروژه تقریب منبع سیگنال با الگوریتم MUSIC ESPRIT با روش پیسارنکو با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 35.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تقریب منبع سیگنال با الگوریتم MUSIC ESPRIT با روش پیسارنکو با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.