Tag Archive: پروژه تئوری آشوب matlab

فروش پروژه بررسی رفتارهای Lorenz آشوبی با MATLAB

کد پروژه: 3135

عنوان پروژه: فروش پروژه بررسی رفتارهای Lorenz آشوبی با MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 50.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه بررسی رفتارهای Lorenz آشوبی با MATLAB

عکس خروجی برنامه

عکس 1

http://www.nn4e.com/namira/3100/3135_1.jpg

عکس 2

http://www.nn4e.com/namira/3100/3135_2.jpg

عکس 3

http://www.nn4e.com/namira/3100/3135_3.jpg

عکس 4

http://www.nn4e.com/namira/3100/3135_4.jpg

عکس 5

http://www.nn4e.com/namira/3100/3135_5.jpg

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه معادله Arneodo آشوبی با MATLAB

کد پروژه: 3134

عنوان پروژه: فروش پروژه معادله Arneodo آشوبی با MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 30.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه معادله Arneodo آشوبی با MATLAB

عکس خروجی برنامه

عکس 1

http://www.nn4e.com/namira/3100/3134.jpg

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه معادله Rucklidge آشوبی با MATLAB

کد پروژه: 3133

عنوان پروژه: فروش پروژه معادله Rucklidge آشوبی با MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 30.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه معادله Rucklidge آشوبی با MATLAB

عکس خروجی برنامه

عکس 1

http://www.nn4e.com/namira/3100/3133_1.jpg

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه معادله Langford آشوبی با MATLAB

کد پروژه: 3132

عنوان پروژه: فروش پروژه معادله Langford آشوبی با MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 30.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه معادله Langford آشوبی با MATLAB

عکس خروجی برنامه

عکس 1

http://www.nn4e.com/namira/3100/3132_1.jpg

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه معادله Genesio آشوبی با MATLAB

کد پروژه: 3131

عنوان پروژه: فروش پروژه معادله Genesio آشوبی با MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 30.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه معادله Genesio آشوبی با MATLAB

عکس خروجی برنامه

عکس 1

http://www.nn4e.com/namira/3100/3131_1.jpg

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه پیش بینی سری زمانی با تئوری آشوب با ANFIS نرم افزار MATLAB

كد: 1548

عنوان پروژه: فروش پروژه پیش بینی سری زمانی با تئوری آشوب با ANFIS نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قيمت: 35.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه پیش بینی سری زمانی با تئوری آشوب با ANFIS نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.