Tag Archive: پروژه تبدیل موجک

فروش پروژه حذف نویز سیگنال گیربکس برپایه تبدیل موجک با نرم افزار MATLAB

كد: 2462

عنوان پروژه: فروش پروژه حذف نویز سیگنال گیربکس برپایه تبدیل موجک با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 10.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه حذف نویز سیگنال گیربکس برپایه تبدیل موجک با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه قطعه بندی تصویر برپایه تبدیل موجک به روش فازی با نرم افزار MATLAB

كد: 2460

عنوان پروژه: فروش پروژه قطعه بندی تصویر برپایه تبدیل موجک به روش فازی با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه قطعه بندی تصویر برپایه تبدیل موجک به روش فازی با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2
عکس 3
عکس 4
عکس 5
عکس 6
عکس 7
عکس 8
عکس 9
عکس 10

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه قطعه بندی تصویر با تبدیل موجک با نرم افزار MATLAB

كد: 2396

عنوان پروژه: فروش پروژه قطعه بندی تصویر با تبدیل موجک با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه قطعه بندی تصویر با تبدیل موجک با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2
عکس 3
عکس 4
عکس 5
عکس 6
عکس 7
عکس 8

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه فروش پروژه استخراج ویژگی و طبقه بندی سیگنال های EEG با استفاده از تبدیل موجک و تکنیک های یادگیری ماشین با نرم افزار MATLAB

كد: 2393

عنوان پروژه: فروش پروژه فروش پروژه استخراج ویژگی و طبقه بندی سیگنال های EEG با استفاده از تبدیل موجک و تکنیک های یادگیری ماشین با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 50.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه استخراج ویژگی و طبقه بندی سیگنال های EEG با استفاده از تبدیل موجک و تکنیک های یادگیری ماشین با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2
عکس 3

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه طبقه بندی داده EEG با استفاده از ویژگی های انتخاب شده موجک به وسیله روش آماری ویلکاکسن با نرم افزار MATLAB

كد: 2392

عنوان پروژه: فروش پروژه طبقه بندی داده EEG با استفاده از ویژگی های انتخاب شده موجک به وسیله روش آماری ویلکاکسن با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 50.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه طبقه بندی داده EEG با استفاده از ویژگی های انتخاب شده موجک به وسیله روش آماری ویلکاکسن با نرم افزار MATLAB

BCI ابزاریست که از مغز انسان یا حیوانات جهت فعال سازی دستگاه های خارجی بدون مشارکت بخش های عصبی و عضله ها استفاده می کند. این ابزار جهت فهال کردن ارتباط مستقیم بین مغز و دستگاه های خارجی از محیط بدن، طراحی شده اند. ابزار BCI را می توان در حوزه های مختلف مورد استفاده قرار داد، زیرا دارای ابزاری مناسب جهت برقراری ارتباط از یک محیط داخلی به محیط خارجی است.

ضبط کردن فعالیت های الکتریکی سلول های عصبی غشای مغزی را EEG می گویند. بررسی سیگنال های EEG جهت درک فعالیت های مغزی یکی از مشکلات اساسی BCI است. بنابراین ساختار یک BCI قابل استفاده و پایدار، نیاز به طبقه بندی دقیق و موثر سیگنال های EEG دارد. روش های مختلفی جهت طبقه بندی سیگنال های EEG تا به امروز ارائه شده است که خواندن مراجع، خالی از لطف نیست.

روش ارائه شده در این پروژه و مقاله، استفاده از تبدیل موجک هار و روش آماری ویلکاکسن جهت استخراج ویژگی های سیگنال EEG ارائه شده است. دلیل استفاده از روش تبدیل موجک در این پروژه این است که جهت پشتیبانی پایه ای و متعامد که اجازه متمایز ساختن ویژگی های نمونه های داده ای را برای استفاده برای ضرایبی ویولت می دهد، می باشد. روش آزمون آماری ویلکاکسن به عنوان یک فیلتر به کار گرفته شده است. مشخه متعامد تبدیل موجک هار به استفاده مناسب و بجای به کارگیری ویلکاکسن اطمینان می دهد. رویکرد پیش رو، یک ترکیب بین تبدیل موجک و طبقه بند نایو بیزین جهت طبقه بندی سیگنال های EEG در سیستم BCI را ارائه می دهد. روش نایو بیزین فرض بر این دارد که مقدار ویژگی خاص، یک نمونه مستقل است که برای حضور یا عدم حضور هرگونه ویژگی در طبقه ها، عمل کند. البته این فرض در عمل، گاهی بی ارزش است. لازم به ذکر است که به کار گرفتن ویژگی های تبدیل موجک هار با مشخصه متعامد، به بایو بیزین اجازه طبقه بندی موثرتری را ارائه می دهد.

طبقه بندی نایو بیزین نیاز به یک مقدار کوچک از داده آموزشی جهت تخمین پارامترها دارد. این یکی از مزیت های روش نایو بیزین است که که در زمان طبقه بندی داده نیاز به داده آموزشی دارد. تبدیل موجک به داده در هر کانال از سیگنال به صورت مجزا اضافه می شود که جهت استخراج اطلاعات شامل سیگنال ها است. ضرایب تبدیل موجک با استفاده از مدل آماری ویلکاکسن، رتبه بندی می شوند که برای انتخاب ضرایب متمایز هر کانال می باشند. در گام بعدی ، ضرایب انتخاب شده جهت تولید مجموعه ویژگی ترکیب می شوند که به عنوان ورودی برای طبقه بندی کننده نایو بیزین عمل می کند. سپس جزئیات تبدیل موجک و روش آزمون آماری ویلکاکسن برای انتخاب ضرایب تبدیل موجک، استفاده می شود.

در واقع در ابتدا یک سری داده خام EEG داریم که به عنوان داده های ورودی اولیه هستند. سپس 4 مرحله استخراج ویژگی داریم و 1 مرحله طبقه بندی و یک مرحله برچسب گذاری کلاس های حاصل از طبقه بندی. در بخش انتخاب ویژگی ها، در ابتدا، تجزیه تبدیل موجک برای داده های هر کانال از سیگنال، اعمال می شود. سپس رتبه بندی ضرایب تبدیل موجک توسط روش آزمون آماری ویلکاکسن انجام می گیرد. سپس انتخاب بیشترین ضرایب متمایز برای هر کانال در نظر گرفته می شود و در نهایت برای استخراج بهترین ویژگی ها، ضرایب انتخاب شده، ترکیب می شوند و مجموعه ویژگی ها را به وجود می آورند. در مرحله طبقه بندی، روش نایو بیزین استفاده می شود که هر ویژگی را در کلاس خودش قرار می دهد. در انتها نیز برچسب گذاری برای هر کلاس اتفاق می افتد.

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2
عکس 3
عکس 4
عکس 5
عکس 6
عکس 7

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه حرکت براونی کسری با تبدیل موجک با نرم افزار MATLAB

كد: 2368

عنوان پروژه: فروش پروژه حرکت براونی کسری با تبدیل موجک با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 25.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه حرکت براونی کسری با تبدیل موجک با نرم افزار MATLAB

در تئوری احتمالات، حرکت براونی کسری یا Fractional Brownian Motion که با نام مختصر fBm شناخته می شود، یک کلیت از حرکت براونی است. برخلاف حرکت کلاسیک براونی، افزایش fBm نیاز به حالتی مستقل ندارد.

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه آستانه گیری موجک تطبیقی به منظور حذف نویز فشرده سازی تصویر با نرم افزار MATLAB

كد: 2086

عنوان پروژه: فروش پروژه آستانه گیری موجک تطبیقی به منظور حذف نویز فشرده سازی تصویر با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه آستانه گیری موجک تطبیقی به منظور حذف نویز فشرده سازی تصویر با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

عکس 4

عکس 5

عکس 6

عکس 7

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه تشخیص لبه تصویر با تبدیل موجک با نرم افزار MATLAB

كد: 1832

عنوان پروژه: فروش پروژه تشخیص لبه تصویر با تبدیل موجک با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تشخیص لبه تصویر با تبدیل موجک با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه پنهان سازی تصویر بدون اتلاف با تبدیل موجک و پردازش هیستوگرام با نرم افزار MATLAB

كد: 1822

عنوان پروژه: فروش پروژه پنهان سازی تصویر بدون اتلاف با تبدیل موجک و پردازش هیستوگرام با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه پنهان سازی تصویر بدون اتلاف با تبدیل موجک و پردازش هیستوگرام با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2
عکس 3
عکس 4

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه تبدیل هار (Haar Transform) با نرم افزار MATLAB

كد: 1779

عنوان پروژه: فروش پروژه تبدیل هار (Haar Transform) با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تبدیل هار (Haar Transform) با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2
عکس 3
عکس 4
عکس 5
عکس 6
عکس 7

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.