Tag Archive: پروژه تبدیل هاف

فروش پروژه تشخيص دايره با تعیین اندازه در تصویر با تبديل هاف دایره ای با نرم افزار MATLAB

كد: 2114

عنوان پروژه: فروش پروژه تشخيص دايره با تعیین اندازه در تصویر با تبديل هاف دایره ای با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تشخيص دايره  =با تعیین اندازه در تصویر با تبديل هاف دایره ای با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

عکس 4

عکس 5

عکس 6

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه تشخیص دایره از تصویر به روش تبدیل هاف دایره ای با نرم افزار MATLAB

كد: 1962

عنوان پروژه: فروش پروژه تشخیص دایره از تصویر به روش تبدیل هاف دایره ای با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 15.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تشخیص دایره از تصویر به روش تبدیل هاف دایره ای با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه تشخیص سکه با تبدیل هاف با نرم افزار MATLAB

كد: 1780

عنوان پروژه: فروش پروژه تشخیص سکه با تبدیل هاف با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تشخیص سکه با تبدیل هاف با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه لبه یابی تصویر با تبدیل رادن و هاف به روش فازی با نرم افزار MATLAB

كد: 1696

عنوان پروژه: فروش پروژه لبه یابی تصویر با تبدیل رادن و هاف به روش فازی با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه لبه یابی تصویر با تبدیل رادن و هاف به روش فازی با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2
 
عکس 3
عکس 4
عکس 5
عکس 6
عکس 7

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه تشخیص عنبیه چشم با تبدیل هاف (Hough Transform) با نرم افزار MATLAB

كد: 1193

عنوان پروژه: فروش پروژه تشخیص عنبیه چشم با تبدیل هاف (Hough Transform) با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: كامپيوتر – MATLAB

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تشخیص عنبیه چشم با تبدیل هاف (Hough Transform) با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

عکس 4

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.