Tag Archive: پروژه تشخیص زخم در تصویر matlab

فروش پروژه طبقه بندی با هدف تقطیع جهت تشخیص سرطان پوست برپایه روش های ترکیبی با نرم افزار MATLAB

کد: 2523

عنوان پروژه: فروش پروژه طبقه بندی با هدف تقطیع جهت تشخیص سرطان پوست برپایه روش های ترکیبی با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 50.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه طبقه بندی با هدف تقطیع جهت تشخیص سرطان پوست برپایه روش های ترکیبی با نرم افزار MATLAB

این پروژه از سه الگوریتم در سه بخش خود استفاده می کند. ابتدا عملیات پیش پردازش با هدف نرمال سازی تصاویر انجام می شود. سپس از تبدیل موجک (Wavelet Transfomr) به منظور استخراج ویژگی استفاده می شود. سپس از الگوریتم تحلیل مولفه اصلی (Principle Component Analysis) جهت کاهش ابعاد و انتخاب ویژگی ها استفاده خواهد شد. در نهایت از شبکه عصبی پس انتشار (BP) به منظور طبقه بندی ویژگی های پیکسل های تقطیع شده و از الگوریتم KNN به منظور بهبود کلاسه بند استفاده شده است.

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2
عکس 3
عکس 4
عکس 5
عکس 6
عکس 7
عکس 8

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه قطعه بندی زخم با هدف تشخیص سرطان پوست با الگوریتم FKM با نرم افزار MATLAB

کد: 2522

عنوان پروژه: فروش پروژه قطعه بندی زخم با هدف تشخیص سرطان پوست با الگوریتم FKM با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 30.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه قطعه بندی زخم با هدف تشخیص سرطان پوست با الگوریتم FKM با نرم افزار MATLAB

منظور از FKM، الگوریتم فازی شده K-Means است که به Fuzzy K-Means تبدیل می شود و به اختصار FKM می نامند.

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2
عکس 3
عکس 4

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه قطعه بندی زخم با هدف تشخیص سرطان پوست با الگوریتم FCM با نرم افزار MATLAB

کد: 2521

عنوان پروژه: فروش پروژه قطعه بندی زخم با هدف تشخیص سرطان پوست با الگوریتم FCM با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 30.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه قطعه بندی زخم با هدف تشخیص سرطان پوست با الگوریتم FCM با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2
عکس 3
عکس 4

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.