Tag Archive: پروژه دوربین opengl

فروش پروژه زمين فوتبال به زبان ++C و استفاده از OpenGL

كد: 1677

عنوان پروژه: فروش پروژه زمين فوتبال به زبان ++C و استفاده از OpenGL

قالب بندی: ++C

دسته: كامپيوتر – OpenGL

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Visual Studio

شرح مختصر:

فروش پروژه زمين فوتبال به زبان ++C و استفاده از OpenGL

عكس خروجی برنامه

http://www.nn4e.com/namira/1600/1677.jpg

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه ريل به زبان ++C و استفاده از OpenGL

كد: 1669

عنوان پروژه: فروش پروژه ريل به زبان ++C و استفاده از OpenGL

قالب بندی: ++C

دسته: كامپيوتر – OpenGL

قيمت: 20.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Visual Studio

شرح مختصر:

فروش پروژه ریل به زبان ++C و استفاده از OpenGL

عكس خروجی برنامه

 

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه حركت در محيط به زبان ++C و استفاده از OpenGL

كد: 1667

عنوان پروژه: فروش پروژه حركت در محيط به زبان ++C و استفاده از OpenGL

قالب بندی: ++C

دسته: كامپيوتر – OpenGL

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Visual Studio

شرح مختصر:

فروش پروژه حركت در محيط به زبان ++C و استفاده از OpenGL

عكس خروجی برنامه

http://www.nn4e.com/namira/1600/1667.jpg

 

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه ساختن كوه به كمك فركتال ها به زبان ++C و استفاده از OpenGL و MFC

كد: 1660

عنوان پروژه: فروش پروژه ساختن كوه به كمك فركتال ها به زبان ++C و استفاده از OpenGL و MFC

قالب بندی: ++C

دسته: كامپيوتر – OpenGL

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Visual Studio

شرح مختصر:

فروش پروژه ساختن كوه به كمك فركتال ها به زبان ++C و استفاده از OpenGL و MFC

عكس خروجی برنامه

http://www.nn4e.com/namira/1600/1660.jpg

 

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه انيميشن حيوانات به زبان ++C و استفاده از OpenGL

كد: 1515

عنوان پروژه: فروش پروژه انيميشن حيوانات به زبان ++C و استفاده از OpenGL

قالب بندی: ++C

دسته: كامپيوتر – OpenGL

قيمت: 20.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Visual Studio

شرح مختصر:

فروش پروژه انيميشن حيوانات به زبان ++C و استفاده از OpenGL

عكس خروجی برنامه

http://nn4e.com/namira/1500/1515.jpg

 

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه دوربين اتوماتيك به زبان ++C و استفاده از OpenGL

كد: 1473

عنوان پروژه: فروش پروژه دوربين اتوماتيك به زبان ++C و استفاده از OpenGL

قالب بندی: ++C

دسته: كامپيوتر – OpenGL

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Visual Studio

شرح مختصر:

فروش پروژه دوربين اتوماتيك به زبان ++C و استفاده از OpenGL

در اين پروژه به محض اجرا، دوربين به صورت اتوماتيك در محيط حركت مى كند. لازم به ذكر است كه حركت به صورت تصادفى است.

عكس خروجی برنامه

http://nn4e.com/namira/1400/1473.jpg

 

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه انيميشن موشك به زبان ++C و استفاده از OpenGL

كد: 1472

عنوان پروژه: فروش پروژه انيميشن موشك به زبان ++C و استفاده از OpenGL

قالب بندی: ++C

دسته: كامپيوتر – OpenGL

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Visual Studio

شرح مختصر:

فروش پروژه انيميشن موشك به زبان ++C و استفاده از OpenGL

عكس خروجی برنامه

http://nn4e.com/namira/1400/1472.jpg

 

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه تشخيص اشيا به زبان ++C و استفاده از OpenGL

كد: 1471

عنوان پروژه: فروش پروژه تشخيص اشيا به زبان ++C و استفاده از OpenGL

قالب بندی: ++C

دسته: كامپيوتر – OpenGL

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Visual Studio

شرح مختصر:

فروش پروژه تشخيص اشيا به زبان ++C و استفاده از OpenGL

در اين پروژه سه شى در سمت چپ موجود است كه اگر با درگ كردن آن ها را روى ظرف وسط بكشيد، نام شى را مى نويسد.

عكس خروجی برنامه

http://nn4e.com/namira/1400/1471.jpg

 

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه انيميشن دايره و قطرهايش به زبان ++C و استفاده از OpenGL

كد: 1470

عنوان پروژه: فروش پروژه انيميشن دايره و قطرهايش به زبان ++C و استفاده از OpenGL

قالب بندی: ++C

دسته: كامپيوتر – OpenGL

قيمت: 30.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Visual Studio

شرح مختصر:

فروش پروژه انيميشن دايره و قطرهايش به زبان ++C و استفاده از OpenGL

عكس خروجی برنامه

http://nn4e.com/namira/1400/1470.jpg

 

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه راه رفتن در محيط به زبان ++C و استفاده از OpenGL

كد: 1469

عنوان پروژه: فروش پروژه راه رفتن در محيط به زبان ++C و استفاده از OpenGL

قالب بندی: ++C

دسته: كامپيوتر – OpenGL

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Visual Studio

شرح مختصر:

فروش پروژه راه رفتن در محيط به زبان ++C و استفاده از OpenGL

در اين پروژه مى توان با استفاده از دكمه هاى جهت دار، در محيط حركت كرد.

عكس خروجی برنامه

http://nn4e.com/namira/1400/1469.jpg

 

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.