Tag Archive: پروژه رانگ کوتا matlab

فروش پروژه جذب لورنز با معادلات رانگ کوتا با نرم افزار MATLAB

کد پروژه: 2743

عنوان پروژه: فروش پروژه جذب لورنز با معادلات رانگ کوتا با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه جذب لورنز با معادلات رانگ کوتا با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

عکس 4

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه شبیه سازی مدل سلول قلبی به روش رانگ کوتای تودرتوی ضمنی با نرم افزار MATLAB

كد: 2400

عنوان پروژه: فروش پروژه شبیه سازی مدل سلول قلبی به روش رانگ کوتای تودرتوی ضمنی با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 40.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه شبیه سازی مدل سلول قلبی به روش رانگ کوتای تودرتوی ضمنی با نرم افزار MATLAB

شبیه سازی فعالیت های الکتریکی در سلول قلبی به استفاده از روش های ODE وابسته می باشد. یک شبیه سازی کارآمد به منظور پی بردن به ساختار سلولی قلب به طرز قابل توجهی به راه حل های عددی دو و سه بُعدی فعالیت های الکتریکی عضله قلب نیاز دارد. در این مقاله به روشی کارآمد از رانگ کوتا به صورت تودرتوی ضمنی به صورت مدل گاوسی برای حل این مشکل استفاده شده است. روش فوق مرتبه چهارم بوده و فقط یک مرحله داخلی صریح که منجر به پیاده سازی عملی آن شده است را دارد. نتیجه با روش های مشابهی مانند Esdirk3، Sdirk4 و NIRK4 مقایسه شده است. منظور از عدد جلوی این روش ها، مرتبه آن ها را نمایش می دهد. در این پروژه از یکسری داده های استاندارد در زمینه شبیه سازی مدل سلولی قلب بر اساس حرکات عضله و معادلات به دست آمده از آن استفاده شده است. خروجی های زیر از عکس 1 الی 3، تست شده بر روی سه داده مختلف است و یک مورد هم نتایج به دست آمده در عکس 4 در خط فرمان نشان داده ایم. 

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2
عکس 3
عکس 4

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه مدل نرون هاجکین و هاکسلی با استفاده از معادله رانگ کوتا با نرم افزار MATLAB

كد: 2185

عنوان پروژه: فروش پروژه مدل نرون هاجکین و هاکسلی با استفاده از معادله رانگ کوتا با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 25.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه مدل نرون هاجکین و هاکسلی با استفاده از معادله رانگ کوتا با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه مدلسازی رفتار آشوبناک مدار چوا (Chua) با استفاده از رانگ کوتا با نرم افزار MATLAB

كد: 1781

عنوان پروژه: فروش پروژه مدلسازی رفتار آشوبناک مدار چوا (Chua) با استفاده از رانگ کوتا با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قيمت: 30.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه مدلسازی رفتار آشوبناک مدار چوا (Chua) با استفاده از رانگ کوتا با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2
عکس 3

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه حل تابع دو بعدی سینوس به کمک WENO و روش رانگ کوتا با نرم افزار MATLAB

كد: 1736

عنوان پروژه: فروش پروژه حل تابع دو بعدی سینوس به کمک WENO و روش رانگ کوتا با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قيمت: 35.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه حل تابع دو بعدی سینوس به کمک WENO و روش رانگ کوتا با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.