Tag Archive: پروژه رباتیک matlab

فروش پروژه طراحی مسیر ربات خودگردان با الگوریتم SLAM با نرم افزار MATLAB

كد: 1143

عنوان پروژه: فروش پروژه طراحی مسیر ربات خودگردان با الگوریتم SLAM با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: كامپيوتر – MATLAB

قيمت: 30.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه طراحی مسیر ربات خودگردان با الگوریتم SLAM با نرم افزار MATLAB

در این پروژه مسیر حرکت یک ربات خودگردان با استفاده از الگوریتم SLAM یا الگوریتم موقعیت یابی و نگاشت همزمان طراحی شده است.

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه بهینه سازی برنامه ریزی حرکت ربات با الگوریتم ژنتیک با نرم افزار MATLAB

كد: 1126

عنوان پروژه: فروش پروژه بهینه سازی برنامه ریزی حرکت ربات با الگوریتم ژنتیک با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: كامپيوتر – MATLAB

قيمت: 50.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه بهینه سازی برنامه ریزی حرکت ربات با الگوریتم ژنتیک با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

عکس 4

عکس 5

عکس 6

عکس 7

عکس 8

عکس 9

عکس 10

عکس 11

عکس 12

عکس 13

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه اندازه و مسیر بازوی ربات با نرم افزار MATLAB

كد: 1124

عنوان پروژه: فروش پروژه اندازه و مسیر بازوی ربات با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: كامپيوتر – MATLAB

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه حل یک مثال برای کنترل غیرخطی با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه محاسبه حرکات بازوی ربات با نرم افزار MATLAB

كد: 1121

عنوان پروژه: فروش پروژه محاسبه حرکات بازوی ربات با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: كامپيوتر – MATLAB

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه محاسبه حرکات بازوی ربات با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه بازوی مکانیکی دو طرفه ربات با نرم افزار MATLAB

كد: 1119

عنوان پروژه: فروش پروژه بازوی مکانیکی دو طرفه ربات با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: كامپيوتر – MATLAB

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه بازوی مکانیکی دو طرفه ربات با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه Nonholonomic-Wheel Mobile Robot يا WMR با نرم افزار MATLAB

كد: 493

عنوان پروژه: فروش پروژه Nonholonomic-Wheel Mobile Robot يا WMR با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: كامپيوتر – MATLAB

قيمت: 80.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه Nonholonomic-Wheel Mobile Robot يا WMR با نرم افزار MATLAB

پروژه ای بسيار كامل كه در رشته هوش مصنوعی و رباتيك به عنوان پايان نامه مقطع فوق ليسانس در كشور ژاپن بوده است! همراه با تمامی داكيومنت ها و فايل های شبيه سازی شده. پروژه ای كه نظير آن را در جايی يافت نخواهيد كرد.

عكس خروجی برنامه

عكس 1

عكس 2

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.