Tag Archive: پروژه ربات matlab

فروش پروژه ربات سه درجه آزادی با MATLAB

کد پروژه: 3101

عنوان پروژه: فروش پروژه ربات سه درجه آزادی با MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 50.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه ربات سه درجه آزادی با MATLAB

عکس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

 

 

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه ربات توانبخشی اگزواسکلتال مفصل زانو و مچ پا با معادلات لاگرانژ و بهینه سازی با MATLAB

کد پروژه: 3057

عنوان پروژه: فروش پروژه ربات توانبخشی اگزواسکلتال مفصل زانو و مچ پا با معادلات لاگرانژ و بهینه سازی با MATLAB

قالب بندی: m – داکیومنت کامل

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 150.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه ربات توانبخشی اگزواسکلتال مفصل زانو و مچ پا با معادلات لاگرانژ و بهینه سازی با MATLAB

توانبخشی ربات، مقدمه و مروری بر کلیه مباحث رباتیک توانبخشی است و مناسب برای هر فردی است که نیاز به کمک را احساس می نماید. این فناوری همچنین خلاصه فناوری های موجود در ربات و کاربرد آن ها در آسیب شناسی های مختلف را برای محققان و پزشکان ماهر ارائه می دهد. در این تحقیق، یک اگزواسکلتال مفصل زانو و مچ پا با طراحی و مدل سازی جدید از جمله ساختار مکانیکی و دمپر هیدرولیکی طراحی شده است. برای تعیین پارامترهای فنری اگزواسکلتال مفصل زانو و مچ پا، نیاز به بررسی یک سری عوامل و ویژگی ها لازم است که می توان به گشتاور، حرکت، زاویه حرکتی، سرعت حرکت و درجه آزادی، اشاره نمود. در مرحله اول، تجزیه و تحلیل کینماتیک به دست می آید و تجزیه و تحلیل دینامیک ربات توانبخشی به کمک معادلات لاگرانژ انجام می شود. در مرحله دوم، مدل سه ‌بُعدی اگزواسکلتال مفصل زانو و مچ پا تنظیم شده و شبیه سازی با نرم افزار ADAMS و تحلیل با MATLAB انجام می شود. سپس با توجه به نتایج شبیه سازی، پارامترهای فنری اگزواسکلتال مفصل زانو و مچ پا از جمله نیروی فنر، ضریب سفتی فنر و گسترش فنر در پارامترهای اصلی، انتخاب می شوند. در نهایت، سه حالت برای این ربات توانبخشی وجود دارد که شامل لحظه های حاصل از شبیه سازی ADAMS و MATLAB، لحظه های تحلیل راه رفتن بالینی و لحظه های محاسبه شده از معادلات لاگرانژ است. نتایج حاصل از شبیه سازی، نشان می دهد که نتایج، مطابقت مناسبی با یکدیگر دارند. اثربخشی شبیه سازی ADAMS و تحلیل های موجود در MATLAB، ثابت می کند که پارامترهای دمپر هیدرولیک می تواند نیازهای واقعی را برای ربات های توانبخشی برآورده کند. با توجه به رویکرد پیشنهادی، یک مدل شبیه سازی از اگزواسکلتال مفصل زانو و مچ پا به صورت متحرک ارائه می شود که در تحقیقات اخیر، نمونه متحرک برای بخش مچ پا و همین طور دارای سه درجه آزادی، طراحی نشده بود.

عكس خروجی برنامه

عکس 1

http://www.nn4e.com/namira/3000/3058_1.jpg

عکس 2

http://www.nn4e.com/namira/3000/3058_2.jpg

عکس 3

http://www.nn4e.com/namira/3000/3058_3.jpg

عکس 4

http://www.nn4e.com/namira/3000/3058_4.jpg

عکس 5

http://www.nn4e.com/namira/3000/3058_5.jpg

عکس 6

http://www.nn4e.com/namira/3000/3058_6.jpg

عکس 7

http://www.nn4e.com/namira/3000/3058_7.jpg

 

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه تخمین خطای هدف ربات متحرک با EKF با نرم افزار MATLAB

کد پروژه: 2729

عنوان پروژه: فروش پروژه تخمین خطای هدف ربات متحرک با EKF با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تخمین خطای هدف ربات متحرک با EKF با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه ربات دو جهته تمام پیوندی پویا نرم افزار MATLAB

کد پروژه: 2708

عنوان پروژه: فروش پروژه ربات دو جهته تمام پیوندی پویا نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه ربات دو جهته تمام پیوندی پویا نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه موقعیت یابی و نگاشت همزمان ربات با استخراج ویژگی های مسیر درختی با نرم افزار MATLAB

کد پروژه: 2661

عنوان پروژه: فروش پروژه موقعیت یابی و نگاشت همزمان ربات با استخراج ویژگی های مسیر درختی با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه موقعیت یابی و نگاشت همزمان ربات با استخراج ویژگی های مسیر درختی با نرم افزار MATLAB

منظور از موقعیت یابی و نگاشت همزمان، SLAM می باشد.

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه برنامه ریزی مسیر ربات با الگوریتم کرم شب تاب با نرم افزار MATLAB

کد پروژه: 2658

عنوان پروژه: فروش پروژه برنامه ریزی مسیر ربات با الگوریتم کرم شب تاب با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه برنامه ریزی مسیر ربات با الگوریتم کرم شب تاب با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه محاسبه خطای دینامیک مرتبه دوم در ربات متحرک با فیلتر کالمن با نرم افزار MATLAB

كد: 2006

عنوان پروژه: فروش پروژه محاسبه خطای دینامیک مرتبه دوم در ربات متحرک با فیلتر کالمن با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m – mdl

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه محاسبه خطای دینامیک مرتبه دوم در ربات متحرک با فیلتر کالمن با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

عکس 4

عکس 5

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه جستجوی رفتار هدف ربات سیار هوشمند با الگوریتم ACO با نرم افزار MATLAB

كد: 1995

عنوان پروژه: فروش پروژه جستجوی رفتار هدف ربات سیار هوشمند با الگوریتم ACO با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه جستجوی رفتار هدف ربات سیار هوشمند با الگوریتم ACO با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه جستجوی رفتار هدف ربات سیار هوشمند با الگوریتم PSO با نرم افزار MATLAB

كد: 1994

عنوان پروژه: فروش پروژه جستجوی رفتار هدف ربات سیار هوشمند با الگوریتم PSO با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه جستجوی رفتار هدف ربات سیار هوشمند با الگوریتم PSO با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه ردیابی هدف ربات دو درجه آزادی با کالمن با نرم افزار MATLAB

كد: 1979

عنوان پروژه: فروش پروژه ردیابی هدف ربات دو درجه آزادی با کالمن با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه ردیابی هدف ربات دو درجه آزادی با کالمن با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.