Tag Archive: پروژه سیگنال ecg متلب

فروش پروژه تشخیص آریتمی قلبی از سیگنال ECG با یادگیری عمیق با MATLAB

کد پروژه: 3108

عنوان پروژه: فروش پروژه تشخیص آریتمی قلبی از سیگنال ECG با یادگیری عمیق با MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 40.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تشخیص آریتمی قلبی از سیگنال ECG با یادگیری عمیق با MATLAB

عکس خروجی برنامه

عکس 1

http://www.nn4e.com/namira/3100/3108_1.jpg

عکس 2

http://www.nn4e.com/namira/3100/3108_2.jpg

عکس 3

http://www.nn4e.com/namira/3100/3108_3.jpg

عکس 4

http://www.nn4e.com/namira/3100/3108_4.jpg

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه اندازه گیری نرخ و ریتم ضربان قلبی از سیگنال ECG با نرم افزار MATLAB

کد پروژه: 2830

عنوان پروژه: فروش پروژه اندازه گیری نرخ و ریتم ضربان قلبی از سیگنال ECG با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه اندازه گیری نرخ و ریتم ضربان قلبی از سیگنال ECG با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

عکس 4

عکس 5

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه شبیه سازی مدل سلول قلبی به روش رانگ کوتای تودرتوی ضمنی با نرم افزار MATLAB

كد: 2400

عنوان پروژه: فروش پروژه شبیه سازی مدل سلول قلبی به روش رانگ کوتای تودرتوی ضمنی با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 40.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه شبیه سازی مدل سلول قلبی به روش رانگ کوتای تودرتوی ضمنی با نرم افزار MATLAB

شبیه سازی فعالیت های الکتریکی در سلول قلبی به استفاده از روش های ODE وابسته می باشد. یک شبیه سازی کارآمد به منظور پی بردن به ساختار سلولی قلب به طرز قابل توجهی به راه حل های عددی دو و سه بُعدی فعالیت های الکتریکی عضله قلب نیاز دارد. در این مقاله به روشی کارآمد از رانگ کوتا به صورت تودرتوی ضمنی به صورت مدل گاوسی برای حل این مشکل استفاده شده است. روش فوق مرتبه چهارم بوده و فقط یک مرحله داخلی صریح که منجر به پیاده سازی عملی آن شده است را دارد. نتیجه با روش های مشابهی مانند Esdirk3، Sdirk4 و NIRK4 مقایسه شده است. منظور از عدد جلوی این روش ها، مرتبه آن ها را نمایش می دهد. در این پروژه از یکسری داده های استاندارد در زمینه شبیه سازی مدل سلولی قلب بر اساس حرکات عضله و معادلات به دست آمده از آن استفاده شده است. خروجی های زیر از عکس 1 الی 3، تست شده بر روی سه داده مختلف است و یک مورد هم نتایج به دست آمده در عکس 4 در خط فرمان نشان داده ایم. 

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2
عکس 3
عکس 4

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه تشخیص حرکات قلب و عضله هایش از سیگنال ECG با نرم افزار MATLAB

كد: 1785

عنوان پروژه: فروش پروژه تشخیص حرکات قلب و عضله هایش از سیگنال ECG با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تشخیص حرکات قلب و عضله هایش از سیگنال ECG با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2
عکس 3
عکس 4
عکس 5
عکس 6

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه تشخیص بیماری قلبی و قلب بیوالکتریک با سیگنال ECG و تشخیص سیگنال ECG با نرم افزار MATLAB

كد: 1784

عنوان پروژه: فروش پروژه تشخیص بیماری قلبی و قلب بیوالکتریک با سیگنال ECG و تشخیص سیگنال ECG با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قيمت: 60.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تشخیص بیماری قلبی و قلب بیوالکتریک با سیگنال ECG و تشخیص سیگنال ECG با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه تشخیص بیماری قلبی و عروق با سیگنال ECG و EKG با نرم افزار MATLAB

كد: 1783

عنوان پروژه: فروش پروژه تشخیص بیماری قلبی و عروق با سیگنال ECG و EKG با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قيمت: 45.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تشخیص بیماری قلبی و عروق با سیگنال ECG و EKG با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه تشخیص QRS در سیگنال ECG با نرم افزار MATLAB

كد: 1520

عنوان پروژه: فروش پروژه تشخیص QRS در سیگنال ECG با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: كامپيوتر – MATLAB

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تشخیص QRS در سیگنال ECG با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه شبیه سازی الکتروکاردیوگرام (نوار قلب یا ECG) با نرم افزار MATLAB

كد: 1400

عنوان پروژه: فروش پروژه شبیه سازی الکتروکاردیوگرام (نوار قلب یا ECG) با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: كامپيوتر – MATLAB

قيمت: 100.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه شبیه سازی الکتروکاردیوگرام (نوار قلب یا ECG) با نرم افزار MATLAB

برای بزرگنمایی روی عکس کلیک کنید.

عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه حذف نویز سیگنال ECG با الگوریتم LMS با نرم افزار MATLAB

كد: 1351

عنوان پروژه: فروش پروژه حذف نویز سیگنال ECG با الگوریتم LMS با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: كامپيوتر – MATLAB

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه حذف نویز سیگنال ECG با الگوریتم LMS با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه شبیه سازی و بهینه سازی سیگنال ECG با نرم افزار MATLAB

كد: 1090

عنوان پروژه: فروش پروژه شبیه سازی و بهینه سازی سیگنال ECG با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: كامپيوتر – MATLAB

قيمت: 35.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه شبیه سازی و بهینه سازی سیگنال ECG با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

عکس 4

عکس 5

عکس 6

عکس 7

عکس 8

عکس 9

عکس 10

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.