Tag Archive: پروژه شبکه عصبی پرسپترون چندلایه

فروش پروژه مکان یابی و موقعیت یابی ربات با شبکه عصبی پرسپترون چندلایه با نرم افزار MATLAB

کد: 2593

عنوان پروژه: فروش پروژه مکان یابی و موقعیت یابی ربات با شبکه عصبی پرسپترون چندلایه با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 15.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه مکان یابی و موقعیت یابی ربات با شبکه عصبی پرسپترون چندلایه با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2
عکس 3
عکس 4
عکس 5

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه پیش بینی روز و هفته برپایه شبکه عصبی پرسپترون چندلایه با نرم افزار MATLAB

كد: 2490

عنوان پروژه: فروش پروژه پیش بینی روز و هفته برپایه شبکه عصبی پرسپترون چندلایه با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 10.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه پیش بینی روز و هفته برپایه شبکه عصبی پرسپترون چندلایه با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه طبقه بندی تصاویر ماموگرافی برپایه شبکه عصبی MLP با نرم افزار MATLAB

كد: 2477

عنوان پروژه: فروش پروژه طبقه بندی تصاویر ماموگرافی برپایه شبکه عصبی MLP با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه طبقه بندی تصاویر ماموگرافی برپایه شبکه عصبی MLP با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه بهبود طبقه بندی داده های iris با شبکه عصبی MLP برپایه الگوریتم ژنتیک با نرم افزار MATLAB

كد: 2476

عنوان پروژه: فروش پروژه بهبود طبقه بندی داده های iris با شبکه عصبی MLP برپایه الگوریتم ژنتیک با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه بهبود طبقه بندی داده های iris با شبکه عصبی MLP برپایه الگوریتم ژنتیک با نرم افزار MATLAB

عکس 1 و 2، نتایج به دست آمده از طبقه بندی با استفاده از شبکه عصبی پرسپترون چندلایه (MLP) را نشان می دهد. عکس 3 و 4، نتایج حاصل از بهبود آن با استفاده از مدل ترکیبی MLP-GA (شبکه عصبی پرسپترون چندلایه برپایه الگوریتم ژنتیک) را نشان می دهد. عکس 5 هم رگرسیون روش بهبود داده شده است.

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2
عکس 3
عکس 4
عکس 5

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه طبقه بندی و تشخیص بیماری میوه ها با Kmeans و شبکه عصبی MLP با نرم افزار MATLAB

كد: 2300

عنوان پروژه: فروش پروژه طبقه بندی و تشخیص بیماری میوه ها با Kmeans و شبکه عصبی MLP با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 50.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه طبقه بندی و تشخیص بیماری میوه ها با Kmeans و شبکه عصبی MLP با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2
عکس 3
عکس 4
عکس 5
عکس 6

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه تشخیص کاراکتر با شبکه عصبی MLP با نرم افزار MATLAB

كد: 2251

عنوان پروژه: فروش پروژه تشخیص کاراکتر با شبکه عصبی MLP با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 30.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تشخیص کاراکتر با شبکه عصبی MLP با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2
عکس 3
عکس 4

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه AND با پرسپترون با نرم افزار MATLAB

كد: 2138

عنوان پروژه: فروش پروژه AND با پرسپترون با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه AND با پرسپترون با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه AND با شبکه عصبی پرسپترون چند لایه MLP با نرم افزار MATLAB

كد: 2110

عنوان پروژه: فروش پروژه AND با شبکه عصبی پرسپترون چند لایه MLP با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 15.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه AND با شبکه عصبی پرسپترون چند لایه MLP با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه پیش بینی بورس با شبکه عصبی MLP با نرم افزار MATLAB

كد: 1974

عنوان پروژه: فروش پروژه پیش بینی بورس با شبکه عصبی MLP با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 30.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه پیش بینی بورس با شبکه عصبی MLP با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

عکس 4

عکس 5

 

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه لورنز با شبکه عصبی MLP و ساختار اتوماتای سلولی با نظریه آشوب با نرم افزار MATLAB

كد: 1876

عنوان پروژه: فروش پروژه لورنز با شبکه عصبی MLP و ساختار اتوماتای سلولی با نظریه آشوب با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه لورنز با شبکه عصبی MLP و ساختار اتوماتای سلولی با نظریه آشوب با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2
عکس 3
عکس 4
عکس 5

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.