Tag Archive: پروژه طبقه بندی داده iris

فروش پروژه بهبود طبقه بندی داده های iris با شبکه عصبی MLP برپایه الگوریتم ژنتیک با نرم افزار MATLAB

كد: 2476

عنوان پروژه: فروش پروژه بهبود طبقه بندی داده های iris با شبکه عصبی MLP برپایه الگوریتم ژنتیک با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه بهبود طبقه بندی داده های iris با شبکه عصبی MLP برپایه الگوریتم ژنتیک با نرم افزار MATLAB

عکس 1 و 2، نتایج به دست آمده از طبقه بندی با استفاده از شبکه عصبی پرسپترون چندلایه (MLP) را نشان می دهد. عکس 3 و 4، نتایج حاصل از بهبود آن با استفاده از مدل ترکیبی MLP-GA (شبکه عصبی پرسپترون چندلایه برپایه الگوریتم ژنتیک) را نشان می دهد. عکس 5 هم رگرسیون روش بهبود داده شده است.

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2
عکس 3
عکس 4
عکس 5

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه طبقه بندی داده iris به روش مدلسازی و شناسایی نروفازی با نرم افزار MATLAB

كد: 1706

عنوان پروژه: فروش پروژه طبقه بندی داده iris به روش مدلسازی و شناسایی نروفازی با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه طبقه بندی داده iris به روش مدلسازی و شناسایی نروفازی با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3
عکس 4

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.