Tag Archive: پروژه عمران زلزله matlab

فروش پروژه ریزپهنه بندی آسیب پذیری شهرهای اطراف کرمانشاه با نرم افزار MATLAB

کد پروژه: 2986

عنوان پروژه: فروش پروژه ریزپهنه بندی آسیب پذیری شهرهای اطراف کرمانشاه با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m- داکیومنت کامل

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 50.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه ریزپهنه بندی آسیب پذیری شهرهای اطراف کرمانشاه با نرم افزار MATLAB

زمین لرزه به عنوان یک بلای طبیعی، اثرات مخرب بسیاری دارد. در تمام این تحقیق، به بررسی زمین لرزه در ابعاد و زوایایی مختلف در کشور ایران پرداخته شد و اثرات خرابی آن ها بر بخش های مختلف، مورد بررسی واقع گردید. سپس سعی در استفاده از یک مجموعه داده واقعی برای بررسی پهنه بندی آسیب پذیری شد که در شهر کرمانشاه در اثر زمین لرزه، حاصل گردید. اثرات حوزه نزدیک و دور بر طیف خطر در چند قالب مورد بررسی قرار گرفت که مهمترین آن، امتداد گسل ها بود. شبیه سازی در محیط MATLAB و Excel به صورت ترکیبی برای تحلیل احتمالی و آماری انجام شد. در ابتدا به رسم نمودارهای فراوانی به بزرگی زمین لرزه، نمودار فراوانی پراکنش های زمین لرزه و نمودار فراوانی عمق پراکنش زمینه لرزه ها از داده های موجود و ثبت شده کرمانشاه در بازه زمانی 1917 الی 2018 میلادی پرداخته شد. سپس تحلیل احتمالی با کدنویسی در محیط MATLAB انجام گرفت که در ابتدا احتمال رویداد زمین لرزه مورد بررسی قرار گرفت که نشان می داد می توان نرخ آسیب پذیری و زمین لرزه را در یک منطقه مشخص مانند کرمانشاه تا حدی تخمین زد. سپس تحلیل دینامیکی زمین لرزه با روش میرایی ویسکوز انجام گرفت که نشان می داد شتاب زلزله ها در ابعاد زمین لرزه به بزرگی 5 ریشتر در شهر کرمانشاه بر اساس داده های موجود رخ می دهد. طیف خطر یکنواخت برای امتداد پذیری گسل های شهر کرمانشاه با زاوایا و گام های مختلف در دو مرحله گوناگون نمایش و سپس به نمایش محدوده انتهایی طیف خطر یکنواخت پرداخته شد. نمایش تناوب پالس بر حسب بزرگی، نمایش بیشترین حد جابجایی بر مقاومت، تحلیل اثر جنس خاک و استفاده از تکنیک SIMQKE برای ریزپهنه بندی آسیب پذیری در زمین لرزه در شهر کرمانشاه نیز در ادامه صورت گرفت که حاکی از توانمندی رویکرد پیشنهادی در نمایش ریزپهنه بندی آسیب پذیری در شهر کرمانشاه در برابر زمین لرزه را نشان می دهد.

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

 

 

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.