Tag Archive: پروژه فرکتال

فروش پروژه طبقه بندی الگو به روش فرکتال با نرم افزار MATLAB

كد: 2105

عنوان پروژه: فروش پروژه طبقه بندی الگو به روش فرکتال با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 25.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه طبقه بندی الگو به روش فرکتال با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

عکس 4

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه فشرده سازی تصویر با فرکتال با نرم افزار MATLAB

كد: 1920

عنوان پروژه: فروش پروژه فشرده سازی تصویر با فرکتال با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه فشرده سازی تصویر با فرکتال با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

عکس 4

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه فرکتال جولیا با نظریه آشوب با نرم افزار MATLAB

كد: 1860

عنوان پروژه: فروش پروژه فرکتال جولیا با نظریه آشوب با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قيمت: 20.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه فرکتال جولیا با نظریه آشوب با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه ساختن كوه به كمك فركتال ها به زبان ++C و استفاده از OpenGL و MFC

كد: 1660

عنوان پروژه: فروش پروژه ساختن كوه به كمك فركتال ها به زبان ++C و استفاده از OpenGL و MFC

قالب بندی: ++C

دسته: كامپيوتر – OpenGL

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Visual Studio

شرح مختصر:

فروش پروژه ساختن كوه به كمك فركتال ها به زبان ++C و استفاده از OpenGL و MFC

عكس خروجی برنامه

http://www.nn4e.com/namira/1600/1660.jpg

 

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه فرکتال جولیا، مندلبرت و برگ با منحنی لورنز با نرم افزار MATLAB

كد: 1627

عنوان پروژه: فروش پروژه فرکتال جولیا، مندلبرت و برگ با منحنی لورنز با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قيمت: 30.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه فرکتال جولیا، مندلبرت و برگ با منحنی لورنز با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2
عکس 3
عکس 4
عکس 5

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه فرکتال اژدها (Dragon Fractal) یا منحنی اژدها (Dragon Curve) با نرم افزار MATLAB

كد: 1612

عنوان پروژه: فروش پروژه فرکتال اژدها (Dragon Fractal) یا منحنی اژدها (Dragon Curve) با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه فرکتال اژدها (Dragon Fractal) یا منحنی اژدها (Dragon Curve) با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه رسم فرکتال مندلبرت به زبان ++C

كد: 1609

عنوان پروژه: فروش پروژه رسم فرکتال مندلبرت به زبان ++C

قالب بندی: ++C

دسته: كامپيوتر – ++C و C

قيمت: 30.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Visual Studio

شرح مختصر:

فروش پروژه رسم فرکتال مندلبرت به زبان ++C

عكس خروجی برنامه

 

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه فرکتال مینکوفسکی (Minkowsky Fractal) با نرم افزار MATLAB

كد: 1606

عنوان پروژه: فروش پروژه فرکتال مینکوفسکی (Minkowsky Fractal) با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قيمت: 30.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه فرکتال مینکوفسکی (Minkowsky Fractal) با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه فرکتال کخ (Koch Fractal) و درخت و منحنی کخ با نرم افزار MATLAB

كد: 1604

عنوان پروژه: فروش پروژه فرکتال کخ (Koch Fractal) و درخت و منحنی کخ با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قيمت: 30.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه فرکتال کخ (Koch Fractal) و درخت و منحنی کخ با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه فرکتال جولیا (Julia Fractal) با نرم افزار MATLAB

كد: 1601

عنوان پروژه: فروش پروژه فرکتال جولیا (Julia Fractal) با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قيمت: 20.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه فرکتال جولیا (Julia Fractal) با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.