Tag Archive: پروژه فشرده سازی تصویر

فروش پروژه فشرده سازی تصویر به روش LZW با نرم افزار MATLAB

کد پروژه: 2650

عنوان پروژه: فروش پروژه فشرده سازی تصویر به روش LZW با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 25.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه فشرده سازی تصویر به روش LZW با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه فشرده سازی تصوير JPEG با روش با الگوريتم هافمن با نرم افزار MATLAB

كد: 2055

عنوان پروژه: فروش پروژه فشرده سازی تصوير JPEG با روش با الگوريتم هافمن با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه فشرده سازی تصوير JPEG با روش با الگوريتم هافمن با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه فشرده سازی تصویر با فرکتال با نرم افزار MATLAB

كد: 1920

عنوان پروژه: فروش پروژه فشرده سازی تصویر با فرکتال با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه فشرده سازی تصویر با فرکتال با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

عکس 4

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه بهسازی و فشرده سازی محدوده دینامیکی تصویر با الگوریتم SMQT با نرم افزار MATLAB

كد: 1846

عنوان پروژه: فروش پروژه بهسازی و فشرده سازی محدوده دینامیکی تصویر با الگوریتم SMQT با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه بهسازی و فشرده سازی محدوده دینامیکی تصویر با الگوریتم SMQT با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2
عکس 3
عکس 4

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه فشرده سازی تصویر با تبدیل موجک و الگوریتم OMP با نرم افزار MATLAB

كد: 1816

عنوان پروژه: فروش پروژه فشرده سازی تصویر با تبدیل موجک و الگوریتم OMP با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قيمت: 30.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه فشرده سازی تصویر با تبدیل موجک و الگوریتم OMP با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2
عکس 3
عکس 4

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه فشرده سازی تصویر JPEG2000 به روش DCT با نرم افزار MATLAB

كد: 1655

عنوان پروژه: فروش پروژه فشرده سازی تصویر JPEG2000 به روش DCT با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه فشرده سازی تصویر JPEG2000 به روش DCT با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه الگوریتم DEM به زبان #C

كد: 1595

عنوان پروژه: فروش پروژه الگوریتم DEM به زبان #C

قالب بندی: #C

دسته: كامپيوتر – #C

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Visual Studio

شرح مختصر:

فروش پروژه الگوریتم DEM به زبان #C

DEM مخفف Digital Elevation Model است.

عكس خروجی برنامه

 

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه فشرده سازی تصویر به روش DM با نرم افزار MATLAB

كد: 1264

عنوان پروژه: فروش پروژه فشرده سازی تصویر به روش DM با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: كامپيوتر – MATLAB

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه فشرده سازی تصویر به روش DM با نرم افزار MATLAB

روش فشرده سازی DM بیشتر در پردازش سیگنال به کار می رود. اما در این پروژه به عنوان روشی برای فشرده سازی تصویر به کار رفته است. DM مخفف Delta Modulation است.

عكس خروجی برنامه

عکس 1

http://www.nn4e.com/namira/1200/1264_1.jpg

عکس 2

http://www.nn4e.com/namira/1200/1264_2.jpg

عکس 3

http://www.nn4e.com/namira/1200/1264_3.jpg

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه فشرده سازی تصویر به روش هافمن با نرم افزار MATLAB

كد: 1263

عنوان پروژه: فروش پروژه فشرده سازی تصویر به روش هافمن با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: كامپيوتر – MATLAB

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه فشرده سازی تصویر به روش هافمن با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

http://www.nn4e.com/namira/1200/1263.jpg

 

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه فشرده سازی تصویر به روش LPC با نرم افزار MATLAB

كد: 1262

عنوان پروژه: فروش پروژه فشرده سازی تصویر به روش LPC با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: كامپيوتر – MATLAB

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه فشرده سازی تصویر به روش LPC با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

http://www.nn4e.com/namira/1200/1262_1.jpg

عکس 2

http://www.nn4e.com/namira/1200/1262_2.jpg

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.