Tag Archive: پروژه فیلتر کالمن UKF

فروش پروژه ردیابی فضاپیما با فیلترهای کالمن با نرم افزار MATLAB

کد پروژه: 2837

عنوان پروژه: فروش پروژه ردیابی فضاپیما با فیلترهای کالمن با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه ردیابی فضاپیما با فیلترهای کالمن با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

عکس 4

عکس 5

عکس 6

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه ناوبری اینرسیایی با GPS برای رسیدن به هدف با فیلترهای کالمن با نرم افزار MATLAB

کد پروژه: 2826

عنوان پروژه: فروش پروژه ناوبری اینرسیایی با GPS برای رسیدن به هدف با فیلترهای کالمن با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه ناوبری اینرسیایی با GPS برای رسیدن به هدف با فیلترهای کالمن با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه ردیابی هدف رادار در ابعاد سه بُعدی با فیلتر کالمن UKF با نرم افزار MATLAB

کد: 2510

عنوان پروژه: فروش پروژه ردیابی هدف رادار در ابعاد سه بُعدی با فیلتر کالمن UKF با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 25.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه ردیابی هدف رادار در ابعاد سه بُعدی با فیلتر کالمن UKF با نرم افزار MATLAB

در این ردیابی هدف، تولید حالات هدف و اندازه گیری هدف نیز با فیلتر کالمن UKF در محیط سه بُعدی انجام می شود.

عكس خروجی برنامه

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه تخمین حالت سیستم پویای موتور جاروبک الکتریکی با EKF و UKF با نرم افزار MATLAB

كد: 2482

عنوان پروژه: فروش پروژه تخمین حالت سیستم پویای موتور جاروبک الکتریکی با EKF و UKF با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تخمین حالت سیستم پویای موتور جاروبک الکتریکی با EKF و UKF با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه تخمین پارامترهای موتور القایی با فیلتر کالمن UKF با نرم افزار MATLAB

كد: 2453

عنوان پروژه: فروش پروژه تخمین پارامترهای موتور القایی با فیلتر کالمن UKF با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: الکترونیک – MATLAB

قیمت: 150.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تخمین پارامترهای موتور القایی با فیلتر کالمن UKF با نرم افزار MATLAB

در این پروژه، ورودی های مربوط به اجرای فیلتر کالمن UKF، سیگنال جریان سه فاز abc ورودی به موتور و سیگنال ولتاژهای سه فاز abc ورودی به موتور است. در اینجا از معادلات و نظریه تونن (Thevenin) استفاده شده است که تمام عناصر موتور القایی به صورت یک جعبه سیاه در نظر گرفته شده اند و به کمک یک منبع ولتاژ و مقاومت، مدل سازی می شود. منبع ولتاژ را در اینجا ولتاژ تونن می نامیم و ولتاز مدار باز با دو سر شبکه موتور القایی است. مقاومت هم به تناسب، مقاومت تونن خوانده می شود و از دو سر شبکه موتور القایی از بخشی که در حال عبور جریان است، یک شبکه خاموش شده خطی است. قابل ذکر است به شبکه ای، شبکه خاموش می گویند که منابع مستقل درون آن صفر شده باشند. به منظور استفاده از معادلات دینامیکی موتور القایی، از روابط انتقال پارک (Park Transformation) استفاده کرده ایم.

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2
عکس 3
عکس 4

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه تخمین حالت هدف با فیلتر کالمن EKF و UKF و PF با نرم افزار MATLAB

كد: 2293

عنوان پروژه: فروش پروژه تخمین حالت هدف با فیلتر کالمن EKF و UKF و PF با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 25.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تخمین حالت هدف با فیلتر کالمن EKF و UKF و PF با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2
عکس 3

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه ردیابی هدف با سه روش EKF UKF ذرات نایو با نرم افزار MATLAB

كد: 2044

عنوان پروژه: فروش پروژه ردیابی هدف با سه روش EKF UKF ذرات نایو با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 35.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه ردیابی هدف با سه روش EKF UKF ذرات نایو با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

عکس 4

عکس 5

عکس 6

عکس 7

عکس 8

عکس 9

عکس 10

عکس 11

عکس 12

عکس 13

عکس 14

عکس 15

عکس 16

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه پیاده سازی و مقایسه فیلترهای APF و EKF و UKF و PF با نرم افزار MATLAB

كد: 1695

عنوان پروژه: فروش پروژه پیاده سازی و مقایسه فیلترهای APF و EKF و UKF و PF با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه پیاده سازی و مقایسه فیلترهای APF و EKF و UKF و PF با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
 
عکس 2
 
عکس 3
عکس 4
عکس 5
عکس 6

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.