Tag Archive: پروژه لبه یابی تصویر matlab

فروش پروژه لبه یابی تصویر با دو روش گرادیان گیری RGB و گرادیان گیری Di Zenzo با نرم افزار MATLAB

كد: 1531

عنوان پروژه: فروش پروژه لبه یابی تصویر با دو روش گرادیان گیری RGB و گرادیان گیری Di Zenzo با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قيمت: 35.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه لبه یابی تصویر با دو روش گرادیان گیری RGB و گرادیان گیری Di Zenzo با نرم افزار MATLAB

در این پروژه از دو روش برای لبه یابی تصویر استفاده شده است. روش اول بدین صورت است که ابتدا از R و G و B با استفاده از وزن مناسب برای گرادیان، گرادیان می گیریم. سپس تصویر را دوباره بازسازی می کنیم. در روش دوم با استفاده از فرمول های به دست آمده Di Zenzo ، گرادیان تصویر را به صورت کلی حساب می کنیم. در نهایت هم یک تفریق از دو تصویر برای مقایسه بهتر به وجود آورده ایم.

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه تشخیص لبه تصویر با Sobel، Robert، Revist با نرم افزار MATLAB

كد: 1511

عنوان پروژه: فروش پروژه تشخیص لبه تصویر با Sobel، Robert، Revist با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: كامپيوتر – MATLAB

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تشخیص لبه تصویر با Sobel، Robert، Revist با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه تشخیص لبه تصویر با تبدیل موجک با نرم افزار MATLAB

كد: 1483

عنوان پروژه: فروش پروژه تشخیص لبه تصویر با تبدیل موجک با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: كامپيوتر – MATLAB

قيمت: 30.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تشخیص لبه تصویر با تبدیل موجک با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه تشخیص لبه تصویر با الگوریتم PCNN با نرم افزار MATLAB

كد: 1407

عنوان پروژه: فروش پروژه تشخیص لبه تصویر با الگوریتم PCNN با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: كامپيوتر – MATLAB

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تشخیص لبه تصویر با الگوریتم PCNN با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه الگوریتم Marked Watershed بهینه با نرم افزار MATLAB

كد: 1347

عنوان پروژه: فروش پروژه الگوریتم Marked Watershed بهینه با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: كامپيوتر – MATLAB

قيمت: 35.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه الگوریتم Marked Watershed بهینه با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

عکس 4

عکس 5

عکس 6

عکس 7

عکس 8

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه لبه یابی تصویر با الگوریتم DD و اتسو با نرم افزار MATLAB

كد: 1255

عنوان پروژه: فروش پروژه لبه یابی تصویر با الگوریتم DD و اتسو با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: كامپيوتر – MATLAB

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه لبه یابی تصویر با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

http://www.nn4e.com/namira/1200/1255_1.jpg

عکس 2

http://www.nn4e.com/namira/1200/1255_2.jpg
عکس 3
http://www.nn4e.com/namira/1200/1255_3.jpg
عکس 4
http://www.nn4e.com/namira/1200/1255_4.jpg
عکس 5
http://www.nn4e.com/namira/1200/1255_5.jpg

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه تعیین سرعت ردیابی و لبه یابی تصویر با نرم افزار MATLAB

كد: 1016

عنوان پروژه: فروش پروژه تعیین سرعت ردیابی و لبه یابی تصویر با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: كامپيوتر – MATLAB

قيمت: 40.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تعیین سرعت ردیابی و لبه یابی تصویر با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

عکس 4

عکس 5

عکس 6

عکس 7

عکس 8

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه پردازش تصویر – سیاه و سفید، لبه یابی و روشنایی با نرم افزار MATLAB

كد: 773

عنوان پروژه: فروش پروژه پردازش تصویر – سیاه و سفید، لبه یابی و روشنایی با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: كامپيوتر – MATLAB

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه پردازش تصویر – سیاه و سفید، لبه یابی و روشنایی با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

عکس 4

عکس 5

عکس 6

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه قطعه سازی عکس و تشخیص صورت با نرم افزار MATLAB

كد: 747

عنوان پروژه: فروش پروژه قطعه سازی عکس و تشخیص صورت با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: كامپيوتر – MATLAB

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه قطعه سازی عکس و تشخیص صورت با نرم افزار MATLAB

در این پروژه کافیست عکسی که صورت شخص در آن واضح باشد را با فشردن دکمه Initial imae وارد برنامه کنید. سپس با فشردن 3 دکمه دیگر روش های قطعه سازی و تشخیص صورت انجام می گیرد.

عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه لبه یابی تصویر با نرم افزار MATLAB

كد: 743

عنوان پروژه: فروش پروژه لبه یابی تصویر با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: كامپيوتر – MATLAB

قيمت: 30.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه لبه یابی تصویر با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

عکس 4

عکس 5

عکس 6

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.