Tag Archive: پروژه مدولاسیون PAM

فروش پروژه مقایسه PAM دو، چهار و هشت سطحی با نرم افزار MATLAB

كد: 2306

عنوان پروژه: فروش پروژه مقایسه PAM دو، چهار و هشت سطحی با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 30.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه مقایسه PAM دو، چهار و هشت سطحی با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه محاسبه BER در کانال رایلی با مدولاسیون PAM چهار سطحی با نرم افزار MATLAB

كد: 2305

عنوان پروژه: فروش پروژه محاسبه BER در کانال رایلی با مدولاسیون PAM چهار سطحی با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه محاسبه BER در کانال رایلی با مدولاسیون PAM چهار سطحی با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه نرخ سیگنال به نویز و محاسبه BER در کانال AWGN با مدولاسیون PAM چهار سطحی با نرم افزار MATLAB

كد: 2304

عنوان پروژه: فروش پروژه نرخ سیگنال به نویز و محاسبه BER در کانال AWGN با مدولاسیون PAM چهار سطحی با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 15.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه نرخ سیگنال به نویز و محاسبه BER در کانال AWGN با مدولاسیون PAM چهار سطحی با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه سیستم PAM چهار سطحی با نرم افزار MATLAB

كد: 2299

عنوان پروژه: فروش پروژه سیستم PAM چهار سطحی با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه سیستم PAM چهار سطحی با نرم افزار MATLAB

هدف این مساله تخمین و ترسیم تابع احتمال خطا بر حسب تابعی از SNR در یک سیستم مخابرات دیجیتال است که در ان از PAM چهارتایی برای ارسال استفاده شده باشد. فرض بر این است که گیرنده از یک مدار همبستگی سیگنال یا یک فیلتر منطبق و به دنبال آن یک آشکارساز تشکیل شده است و نویز AWGN نیز بر آن تاثیر دارد.

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2
عکس 3
عکس 4

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه مدولاسيون PAM با نرم افزار MATLAB

كد: 2115

عنوان پروژه: فروش پروژه مدولاسيون PAM با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 15.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه مدولاسيون PAM با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

عکس 4

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.