Tag Archive: پروژه منطق فازی matlab

فروش پروژه شناسایی و خوشه بندی داده به روش فازی با نرم افزار MATLAB

كد: 2050

عنوان پروژه: فروش پروژه شناسایی و خوشه بندی داده به روش فازی با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه شناسایی و خوشه بندی داده به روش فازی با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه چراغ راهنمایی چهارطرفه به روش فازی با نرم افزار MATLAB

كد: 1929

عنوان پروژه: فروش پروژه چراغ راهنمایی چهارطرفه به روش فازی با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 30.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه چراغ راهنمایی چهارطرفه به روش فازی با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

عکس 4

عکس 5

عکس 6

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه ماشین لباسشویی با سیستم تصمیم کنترل فازی با نرم افزار MATLAB

كد: 1675

عنوان پروژه: فروش پروژه ماشین لباسشویی با سیستم تصمیم کنترل فازی با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قيمت: 35.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه ماشین لباسشویی با سیستم تصمیم کنترل فازی با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه طراحی دو ورودی تک خروجی کنترل کننده فازی بر اساس تاکاگی سوگنو با نرم افزار MATLAB

كد: 1628

عنوان پروژه: فروش پروژه طراحی دو ورودی تک خروجی کنترل کننده فازی بر اساس تاکاگی سوگنو با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قيمت: 40.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه طراحی دو ورودی تک خروجی کنترل کننده فازی بر اساس تاکاگی سوگنو با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2
 

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه تاکاگی سوگنو فازی با لونبرگ مارکارد با نرم افزار MATLAB

كد: 1625

عنوان پروژه: فروش پروژه تاکاگی سوگنو فازی با لونبرگ مارکارد با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قيمت: 40.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تاکاگی سوگنو فازی با لونبرگ مارکارد با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه تغییر حالت رنگ تصویر به روش رینهارت (Reinhardt) و بهسازی فازی با نرم افزار MATLAB

كد: 1624

عنوان پروژه: فروش پروژه تغییر حالت رنگ تصویر به روش رینهارت (Reinhardt) و بهسازی فازی با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قيمت: 30.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تغییر حالت رنگ تصویر به روش رینهارت (Reinhardt) و بهسازی فازی با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2
عکس 3

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه ماشین حساب ماتریس ها به روش ممدانی فازی با نرم افزار MATLAB

كد: 1623

عنوان پروژه: فروش پروژه ماشین حساب ماتریس ها به روش ممدانی فازی با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه ماشین حساب ماتریس ها به روش ممدانی فازی با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2
عکس 3

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه سیستم کنترل قدرت فازی همراه SVC با ANFIS با نرم افزار MATLAB

كد: 1553

عنوان پروژه: فروش پروژه سیستم کنترل قدرت فازی همراه SVC با ANFIS با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m – mdl

دسته: الکترونیک – MATLAB

قيمت: 35.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه سیستم کنترل قدرت فازی همراه SVC با ANFIS با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

عکس 4

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه تشخیص سرطان پوست به روش آستانه سازی فازی با نرم افزار MATLAB

كد: 1525

عنوان پروژه: فروش پروژه تشخیص سرطان پوست به روش آستانه سازی فازی با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر- MATLAB

قيمت: 70.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تشخیص سرطان پوست به روش آستانه سازی فازی با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

عکس 4

عکس 5

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه اعداد فازی (Fuzzy Number) با نرم افزار MATLAB

كد: 1377

عنوان پروژه: فروش پروژه اعداد فازی (Fuzzy Number) با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: كامپيوتر – MATLAB

قيمت: 30.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه اعداد فازی (Fuzzy Number) با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

عکس 4

عکس 5

عکس 6

عکس 7

عکس 8

عکس 9

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.