Tag Archive: پروژه منطق فازی matlab

فروش پروژه توابع عضویت در مجموعه های مختلف فازی با نرم افزار MATLAB

كد: 1374

عنوان پروژه: فروش پروژه توابع عضویت در مجموعه های مختلف فازی با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: كامپيوتر – MATLAB

قيمت: 30.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه توابع عضویت در مجموعه های مختلف فازی با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

عکس 4

عکس 5

عکس 6

عکس 7

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه تولید قوانین فازی با داده های عددی با نرم افزار MATLAB

كد: 1369

عنوان پروژه: فروش پروژه تولید قوانین فازی با داده های عددی با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: كامپيوتر – MATLAB

قيمت: 30.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تولید قوانین فازی با داده های عددی با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه سیستم فازی تاکاگی-سوگنو (TS) با شبکه عصبی با نرم افزار MATLAB

كد: 1336

عنوان پروژه: فروش پروژه سیستم فازی تاکاگی-سوگنو (TS) با شبکه عصبی با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: كامپيوتر – MATLAB

قيمت: 40.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه سیستم فازی تاکاگی-سوگنو (TS) با شبکه عصبی با نرم افزار MATLAB

در این پروژه به شبیه سازی سیستم فازی تاکاگی-سوگنو (TS Fussy System) که دارای بخش استخراج ویژگی در قسمت ورودی می باشد، پرداخته شده است. روش پیشنهادی تحت عنوان Semi Polynomial Data Mapping Fussy Inference System و به اختصار SPMFIS معرفی می شوند.

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه سیستم فازی تاکاگی-سوگنو (TS) با نرم افزار MATLAB

كد: 1335

عنوان پروژه: فروش پروژه سیستم فازی تاکاگی-سوگنو (TS) با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: كامپيوتر – MATLAB

قيمت: 35.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه سیستم فازی تاکاگی-سوگنو (TS) با نرم افزار MATLAB

در این پروژه به شبیه سازی سیستم فازی تاکاگی-سوگنو (TS Fussy System) که دارای بخش استخراج ویژگی در قسمت ورودی می باشد، پرداخته شده است. روش پیشنهادی تحت عنوان Semi Polynomial Data Mapping Fussy Inference System و به اختصار SPMFIS معرفی می شوند.

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه حذف نویز تصویر به روش فازی با نرم افزار MATLAB

كد: 1234

عنوان پروژه: فروش پروژه حذف نویز تصویر به روش فازی با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: كامپيوتر – MATLAB

قيمت: 30.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه حذف نویز تصویر با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

http://www.nn4e.com/namira/1200/1234_1.jpg
عکس 2
http://www.nn4e.com/namira/1200/1234_2.jpg
عکس 3

http://www.nn4e.com/namira/1200/1234_3.jpg

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه افکت بلور به عکس به روش فازی با نرم افزار MATLAB

كد: 1158

عنوان پروژه: فروش پروژه افکت بلور به عکس به روش فازی با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: كامپيوتر – MATLAB

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه افکت بلور به عکس به روش فازی با نرم افزار MATLAB

در این پروژه از پردازش تصویر به روش فازی برای دادن افکت بلور به تصویر استفاده شده است. بلورها شامل Motion Blur ، Surface Blur و Box Blur است.

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

عکس 4

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه انتخاب سرخوشه با منطق فازی در شبکه های بیسیم سنسوری با نرم افزار MATLAB

كد: 1001

عنوان پروژه: فروش پروژه انتخاب سرخوشه با منطق فازی در شبکه های بیسیم سنسوری با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: كامپيوتر – MATLAB

قيمت: 40.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه انتخاب سرخوشه با منطق فازی در شبکه های بیسیم سنسوری با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

عکس 4

عکس 5

عکس 6

عکس 7

عکس 8

عکس 9

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه قطعه سازی تصویر به روش فازی با نرم افزار MATLAB

كد: 838

عنوان پروژه: فروش پروژه قطعه سازی تصویر به روش فازی با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: كامپيوتر – MATLAB

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه قطعه سازی تصویر به روش فازی با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

عکس 4

عکس 5

عکس 6

عکس 7

عکس 8

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه شبیه سازی مخزن آب با استفاده از منطق فازی با نرم افزار MATLAB

كد: 757

عنوان پروژه: فروش پروژه شبیه سازی مخزن آب با استفاده از منطق فازی با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: كامپيوتر – MATLAB

قيمت: 20.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه شبیه سازی مخزن آب با استفاده از منطق فازی با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه محاسبه قدرت توربين بادی با منطق فازی با نرم افزار MATLAB

كد: 552

عنوان پروژه: فروش پروژه محاسبه قدرت توربين بادی با منطق فازی با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: كامپيوتر – MATLAB

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه محاسبه قدرت توربين بادی با منطق فازی با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.