Tag Archive: پروژه مکی گلس

فروش پروژه ایجاد وقفه در حل مکی گلس با نرم افزار MATLAB

كد: 2332

عنوان پروژه: فروش پروژه ایجاد وقفه در حل مکی گلس با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه ایجاد وقفه در حل مکی گلس با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه خوشه بندی آفلاین مکی گلس با رانگ کوتا با نرم افزار MATLAB

كد: 2192

عنوان پروژه: فروش پروژه خوشه بندی آفلاین مکی گلس با رانگ کوتا با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 25.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه خوشه بندی آفلاین مکی گلس با رانگ کوتا با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه خوشه بندی آنلاین فازی با سری زمانی مکی گلس با نرم افزار MATLAB

كد: 2038

عنوان پروژه: فروش پروژه خوشه بندی آنلاین فازی با سری زمانی مکی گلس با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه خوشه بندی آنلاین فازی با سری زمانی مکی گلس با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه خوشه بندی آفلاین فازی با سری زمانی مکی گلس با نرم افزار MATLAB

كد: 2037

عنوان پروژه: فروش پروژه خوشه بندی آفلاین فازی با سری زمانی مکی گلس با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه خوشه بندی آفلاین فازی با سری زمانی مکی گلس با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.