Tag Archive: پروژه مکی گلس matlab

فروش پروژه شرایط پایدار مقاوم برای شبکه عصبی بازگشتی مبتنی بر مکی گلس و آشوب با نرم افزار MATLAB

کد پروژه: 2619

عنوان پروژه: فروش پروژه شرایط پایدار مقاوم برای شبکه عصبی بازگشتی مبتنی بر مکی گلس و آشوب با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 35.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه شرایط پایدار مقاوم برای شبکه عصبی بازگشتی مبتنی بر مکی گلس و آشوب با نرم افزار MATLAB

ورودی این برنامه، سری زمانی مکس گلس (نوع آفلاین) است. سپس یک شبکه عصبی بازگشتی برای آموزش این داده ها استفاده می شود. سپس از دو نگاشت آشوبناک لورنز و همچنین انشعاب (بیفورکیشن) جهت ایجاد یک شرایط پایدار مقاوم، استفاده شده است.

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2
عکس 3
عکس 4

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه ایجاد وقفه در حل مکی گلس با نرم افزار MATLAB

كد: 2332

عنوان پروژه: فروش پروژه ایجاد وقفه در حل مکی گلس با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه ایجاد وقفه در حل مکی گلس با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه خوشه بندی آفلاین مکی گلس با رانگ کوتا با نرم افزار MATLAB

كد: 2192

عنوان پروژه: فروش پروژه خوشه بندی آفلاین مکی گلس با رانگ کوتا با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 25.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه خوشه بندی آفلاین مکی گلس با رانگ کوتا با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه خوشه بندی آنلاین فازی با سری زمانی مکی گلس با نرم افزار MATLAB

كد: 2038

عنوان پروژه: فروش پروژه خوشه بندی آنلاین فازی با سری زمانی مکی گلس با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه خوشه بندی آنلاین فازی با سری زمانی مکی گلس با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه خوشه بندی آفلاین فازی با سری زمانی مکی گلس با نرم افزار MATLAB

كد: 2037

عنوان پروژه: فروش پروژه خوشه بندی آفلاین فازی با سری زمانی مکی گلس با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه خوشه بندی آفلاین فازی با سری زمانی مکی گلس با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه یادگیری گرادیان نزولی فازی در پیش بینی سری زمانی مکی گلس با نرم افزار MATLAB

كد: 2014

عنوان پروژه: فروش پروژه یادگیری گرادیان نزولی فازی در پیش بینی سری زمانی مکی گلس با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه یادگیری گرادیان نزولی فازی در پیش بینی سری زمانی مکی گلس با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.