Tag Archive: پروژه هوش ازدحامی matlab

فروش پروژه بهینه سازی معادلات غیرخطی با الگوریتم ژنتیک با MATLAB

کد پروژه: 3173

عنوان پروژه: فروش پروژه بهینه سازی معادلات غیرخطی با الگوریتم ژنتیک با MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 50.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه بهینه سازی معادلات غیرخطی با الگوریتم ژنتیک با MATLAB

عکس خروجی برنامه

عکس 1

http://www.nn4e.com/namira/3100/3173_1.jpg

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه الگوریتم بهینه سازی آکیلا با MATLAB

کد پروژه: 3122

عنوان پروژه: فروش پروژه الگوریتم بهینه سازی آکیلا با MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 35.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه الگوریتم بهینه سازی آکیلا با MATLAB

عکس خروجی برنامه

عکس 1

http://www.nn4e.com/namira/3100/3122_1.jpg

عکس 2

http://www.nn4e.com/namira/3100/3122_2.jpg

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه طراحی چیدمان با ALDEP و بهبود با PSO با MATLAB

کد پروژه: 3103

عنوان پروژه: فروش پروژه طراحی چیدمان با ALDEP و بهبود با PSO با MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 40.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه طراحی چیدمان با ALDEP و بهبود با PSO با MATLAB

عکس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه کمینه سازی توابع با روش ترکیبی GAPSO با نرم افزار MATLAB

کد پروژه: 2922

عنوان پروژه: فروش پروژه کمینه سازی توابع با روش ترکیبی GAPSO  با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه کمینه سازی توابع با روش ترکیبی GAPSO  با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه حل مسئله Maze با الگوریتم ژنتیک و تشخیص موانع با نرم افزار MATLAB

کد پروژه: 2874

عنوان پروژه: فروش پروژه حل مسئله Maze با الگوریتم ژنتیک و تشخیص موانع با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 15.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه حل مسئله Maze با الگوریتم ژنتیک و تشخیص موانع با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه خوشه بندی داده با استفاده از آنتروپی و هوش ازدحامی با نرم افزار MATLAB

كد: 1823

عنوان پروژه: فروش پروژه خوشه بندی داده با استفاده از آنتروپی و هوش ازدحامی با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه خوشه بندی داده با استفاده از آنتروپی و هوش ازدحامی با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.