Tag Archive: پروژه پردازش تصویر

فروش پروژه ايجاد و حذف نويز در تصاوير با نرم افزار MATLAB

كد: 302

عنوان پروژه: فروش پروژه ايجاد و حذف نويز در تصاوير با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: كامپيوتر – MATLAB

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه ايجاد و حذف نويز در تصاوير با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

 

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه فشرده سازی عكس بر پايه multi-scale wavelet با نرم افزار MATLAB

كد: 268

عنوان پروژه: فروش پروژه فشرده سازی عكس بر پايه multi-scale wavelet با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: كامپيوتر – MATLAB

قيمت: 35.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه فشرده سازی عكس بر پايه multi-scale wavelet  با نرم افزار MATLAB

اين پروژه نسبت به كد 265 كه فقط 4 حالت داشت كمی پيچيده تر است.

عكس خروجی برنامه

عكس 1

عكس 2

عكس 3


برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه فشرده سازی عكس بر پايه multi-scale wavelet با نرم افزار MATLAB

كد: 265

عنوان پروژه: فروش پروژه فشرده سازی عكس بر پايه multi-scale wavelet  با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: كامپيوتر – MATLAB

قيمت: 20.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه فشرده سازی عكس بر پايه multi-scale wavelet  با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه


برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه حاشيه نويسی عكس با Region Growing برای قطعه سازی عكس با نرم افزار MATLAB

كد: 264

عنوان پروژه: فروش پروژه حاشيه نويسی عكس با Region Growing برای قطعه سازی عكس با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: كامپيوتر – MATLAB

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه حاشيه نويسی عكس با Region Growing برای قطعه سازی عكس با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عكس 1

عكس 2

عكس 3

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه متد خوشه بندی فازی برای قطعه بندی عكس با نرم افزار MATLAB

كد: 263

عنوان پروژه: فروش پروژه متد خوشه بندی فازی برای قطعه بندی عكس  با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: كامپيوتر – MATLAB

قيمت: 20.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه متد خوشه بندی فازی برای قطعه بندی عكس  با نرم افزار MATLAB

Fuzzy Clustering يا خوشه بندی فازی برای قطعه بندی عكس

عكس خروجی برنامه


برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه كاهش رنگ تصاوير با شبكه عصبی SOFM با نرم افزار MATLAB

کد: 205

عنوان پروژه: فروش پروژه كاهش رنگ تصاوير با شبكه عصبی SOFM با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: MATLAB

دسته: كامپيوتر – MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه كاهش رنگ تصاوير با شبكه عصبی SOFM با نرم افزار MATLAB

يك پروژه بسيار ناياب با شبكه های عصبی SOFM يا Self Organizing Feature Map كه می تواند رنگ تصاوير را به ميزان قابل توجهی كاهش دهد.

 عکس خروجی برنامه ندارد.

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.