Tag Archive: پروژه پیش بینی داده matlab

فروش پروژه پیش بینی داده مبتنی بر مدل هاجکلین هاکسلی بهینه نرم افزار MATLAB

کد پروژه: 2710

عنوان پروژه: فروش پروژه پیش بینی داده مبتنی بر مدل هاجکلین هاکسلی بهینه نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 25.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه پیش بینی داده مبتنی بر مدل هاجکلین هاکسلی بهینه نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

عکس 4

عکس 5

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه پیش بینی یک داده جهت مقایسه شبکه عصبی RBF با RBF-Kmeans با نرم افزار MATLAB

كد: 2410

عنوان پروژه: فروش پروژه پیش بینی یک داده جهت مقایسه شبکه عصبی RBF با RBF-Kmeans با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 15.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه پیش بینی یک داده جهت مقایسه شبکه عصبی RBF با RBF-Kmeans با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه پیش بینی زمان بعدی برای داده های آب با اصل ماسکینگام با نرم افزار MATLAB

كد: 2121

عنوان پروژه: فروش پروژه پیش بینی زمان بعدی برای داده های آب با اصل ماسکینگام با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: عمران – MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه پیش بینی زمان بعدی برای داده های آب با اصل ماسکینگام با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

عکس 4

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.