Tag Archive: پروژه کنترلر SDN

فروش پروژه صف اطلاعات در سوئیچ و کنترلر در SDN با نرم افزار Mininet تحت Python

کد پروژه: 2885

عنوان پروژه: فروش پروژه صف اطلاعات در سوئیچ و کنترلر در SDN با نرم افزار Mininet تحت Python

قالب بندی: py

دسته: کامپیوتر – Python – Mininet

قیمت: 50.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: Python – Mininet

شرح مختصر:

فروش پروژه صف اطلاعات در سوئیچ و کنترلر در SDN با نرم افزار Mininet تحت Python

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

عکس 4

عکس 5

عکس 6

عکس 7

 

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه استفاده از یادگیری عمیق در کنترل کننده SDN با نرم افزار MATLAB

کد پروژه: 2822

عنوان پروژه: فروش پروژه استفاده از یادگیری عمیق در کنترل کننده SDN با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 35.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه استفاده از یادگیری عمیق در کنترل کننده SDN با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.