Tag Archive: پروژه ACO متلب

فروش پروژه مسئله 100 زندانی با 8 نفر مبتنی بر الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچگان با نرم افزار MATLAB

کد پروژه: 2640

عنوان پروژه: فروش پروژه مسئله 100 زندانی با 8 نفر مبتنی بر الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچگان با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه مسئله 100 زندانی با 8 نفر مبتنی بر الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچگان با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه ارائه روشی ساده و مقاوم جهت تشخیص لبه تصویر برپایه الگوریتم کلونی مورچگان با نرم افزار MATLAB

كد: 2452

عنوان پروژه: فروش پروژه ارائه روشی ساده و مقاوم جهت تشخیص لبه تصویر برپایه الگوریتم کلونی مورچگان با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 25.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه ارائه روشی ساده و مقاوم جهت تشخیص لبه تصویر برپایه الگوریتم کلونی مورچگان با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2
عکس 3
عکس 4

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه قطعه بندی بافت و نمایش شماتیک آن بر پایه بهینه سازی کلونی مورچه برای پردازش تصویر عنبیه با نرم افزار MATLAB

كد: 2443

عنوان پروژه: فروش پروژه قطعه بندی بافت و نمایش شماتیک آن بر پایه بهینه سازی کلونی مورچه برای پردازش تصویر عنبیه با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 30.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه قطعه بندی بافت و نمایش شماتیک آن بر پایه بهینه سازی کلونی مورچه برای پردازش تصویر عنبیه با نرم افزار MATLAB

در این پروژه به قطعه بندی بافت و نمایش شماتیک آن بر پایه بهینه سازی کلونی مورچه برای پردازش تصویر عنبیه پرداخته شده است. تقسیم بندی بافت و بیان ویژگی بافت دو بخش مهم در تشخیص الگو و پردازش تصویر هستند. با این وجود تا به حال روشی دقیق و موثر جهت پیدا کردن و تفکیک این دو موضوع یافت نشده (البته تا زمان نگارش مقاله که در سال 2009 بوده است زیرا در سال 2011 چند روش موثرتر و بهینه تر از روش این مقاله نیز پیاده سازی شده است) و در زمان نگارش مقاله همیشه این موضوع مورد چالش در مجامع علمی در حوزه پردازش تصویر و تشخیص الگو بوده است.

در این پیاده سازی یک چارچوب از الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچه (ACO) بر پایه روش های پردازش تصویر پیشنهاد شده است. با توجه به ویژگی های مختلف از وظایف خاص از جمله یک چارچوب دارای انعطاف با تعریف معیارهای مختلف برای رفتار مورچه، این موضوع بررسی شده است. با تعریف انواع مختلف احتمال جهت و مشکل جنبش در مورچه های مصنوعی، الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچه بر پایه الگوریتم تقطیع تصویر و روش نمایش الگو به منظور نمایش اتوماتیک پردازش تصویر عنبیه نمایش داده شده است. نتایج تجربی نشان می دهد که بهینه سازی کلونی مورچه بر پایه روش های پردازش تصویر با اثر بسیار عالی و عملی ویژه برای تصاویر با شرایط بافت محلی پیچیده، رقابتی و تقریبا راضی کننده است.

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه برنامه ریزی مسیر ربات در حضور مانع با الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچگان با MATLAB

كد: 2156

عنوان پروژه: فروش پروژه برنامه ریزی مسیر ربات در حضور مانع با الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچگان با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 25.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه برنامه ریزی مسیر ربات در حضور مانع با الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچگان با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه فروشنده دوره گرد با الگوریتم کلونی مورچه با نرم افزار MATLAB

كد: 1598

عنوان پروژه: فروش پروژه فروشنده دوره گرد با الگوریتم کلونی مورچه با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قيمت: 30.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه فروشنده دوره گرد با الگوریتم کلونی مورچه با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه الگوریتم کلونی مورچه و بهینه سازی آن با نرم افزار MATLAB

كد: 1276

عنوان پروژه: فروش پروژه الگوریتم کلونی مورچه و بهینه سازی آن با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: كامپيوتر – MATLAB

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه الگوریتم کلونی مورچه و بهینه سازی آن با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه حل مارپیچ (Maze) با الگوریتم کلونی مورچه با نرم افزار MATLAB

كد: 1117

عنوان پروژه: فروش پروژه حل مارپیچ (Maze) با الگوریتم کلونی مورچه با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: كامپيوتر – MATLAB

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه حل مارپیچ (Maze) با الگوریتم کلونی مورچه با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه پیدا کردن مسیر بهینه در گراف با الگوریتم کلونی مورچه با نرم افزار MATLAB

كد: 1115

عنوان پروژه: فروش پروژه پیدا کردن مسیر بهینه در گراف با الگوریتم کلونی مورچه با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: كامپيوتر – MATLAB

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه پیدا کردن مسیر بهینه در گراف با الگوریتم کلونی مورچه با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.