Tag Archive: پروژه airfoil متلب

فروش پروژه عملکرد توربین بادی محور افقی NREL 5MW مبتنی بر Airfoil با نرم افزار MATLAB

کد پروژه: 2768

عنوان پروژه: فروش پروژه عملکرد توربین بادی محور افقی NREL 5MW مبتنی بر Airfoil با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: الکترونیک – MATLAB

قیمت: 25.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه عملکرد توربین بادی محور افقی NREL 5MW مبتنی بر Airfoil با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه هوابُر در کاربردهای مختلف با نرم افزار MATLAB

كد: 2288

عنوان پروژه: فروش پروژه هوابُر در کاربردهای مختلف با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 50.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه هوابُر در کاربردهای مختلف با نرم افزار MATLAB

هوابُر یا Airfoil نام شکل ویژه ای است که مقطع بال هواپیما و یا برخی تیغه های صنعتی مثل ملخ ها و پروانه ها دارند.جسمی که این شکل را داشته باشد، با حرکت در شاره ای مانند هوا یا آب، نیروی برآ (Lift) ایجاد می کند. عامل اصلی پرواز هواپیما همین شکل ماهی واره مقطع بال آن است که با حرکت در هوا و ایجاد نیروی برآ که بیشتر از وزن هواپیما است، باعث پرواز هواپیما می شود. در این پروژه به انرژی و جریان پتانسیل اطراف یک هوابُر که می تواند بال یک هواپیما باشد یا کاربردهای صنعتی دیگر داشته باشد، و یا تیغه های صنعتی جهت برش، و یا هر وسیله دیگری که به هوابُر احتیاج دارد پرداخته ایم.

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2
عکس 3
عکس 4
عکس 5

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه هوابُر بال هلی کوپتر با نرم افزار MATLAB

كد: 2275

عنوان پروژه: فروش پروژه هوابُر بال هلی کوپتر با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه هوابُر بال هلی کوپتر با نرم افزار MATLAB

هوابُر یا Airfoil نام شکل ویژه ای است که مقطع بال هواپیما و یا برخی تیغه های صنعتی مثل ملخ ها و پروانه ها دارند.جسمی که این شکل را داشته باشد، با حرکت در شاره ای مانند هوا یا آب، نیروی برآ (Lift) ایجاد می کند. عامل اصلی پرواز هواپیما همین شکل ماهی واره مقطع بال آن است که با حرکت در هوا و ایجاد نیروی برآ که بیشتر از وزن هواپیما است، باعث پرواز هواپیما می شود. در این پروژه نیز شاره، هوا در نظر گرفته شده است و هوابُر برای بال های هلی کوپتر است.

عكس خروجی برنامه

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه جریان پتانسیل اطراف هوابُر با مرز لایه یک طرفه با نرم افزار MATLAB

د: 2274

عنوان پروژه: فروش پروژه جریان پتانسیل اطراف هوابُر با مرز لایه یک طرفه با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 30.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه جریان پتانسیل اطراف هوابُر با مرز لایه یک طرفه با نرم افزار MATLAB

هوابُر یا Airfoil نام شکل ویژه ای است که مقطع بال هواپیما و یا برخی تیغه های صنعتی مثل ملخ ها و پروانه ها دارند.جسمی که این شکل را داشته باشد، با حرکت در شاره ای مانند هوا یا آب، نیروی برآ (Lift) ایجاد می کند. عامل اصلی پرواز هواپیما همین شکل ماهی واره مقطع بال آن است که با حرکت در هوا و ایجاد نیروی برآ که بیشتر از وزن هواپیما است، باعث پرواز هواپیما می شود. در این پروژه به انرژی و جریان پتانسیل اطراف یک هوابُر که می تواند بال یک هواپیما باشد یا کاربردهای صنعتی دیگر داشته باشد، پرداخته ایم.

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه هوابُر بال هواپیما با نرم افزار MATLAB

كد: 2272

عنوان پروژه: فروش پروژه هوابُر بال هواپیما با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه هوابُر بال هواپیما با نرم افزار MATLAB

هوابُر یا Airfoil نام شکل ویژه ای است که مقطع بال هواپیما و یا برخی تیغه های صنعتی مثل ملخ ها و پروانه ها دارند.جسمی که این شکل را داشته باشد، با حرکت در شاره ای مانند هوا یا آب، نیروی برآ (Lift) ایجاد می کند. عامل اصلی پرواز هواپیما همین شکل ماهی واره مقطع بال آن است که با حرکت در هوا و ایجاد نیروی برآ که بیشتر از وزن هواپیما است، باعث پرواز هواپیما می شود. در این پروژه نیز شاره، هوا در نظر گرفته شده است.

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.