Tag Archive: پروژه FEM متلب

فروش پروژه خم شدن صفحه با روش عناصر محدود (FEM) با MATLAB

کد پروژه: 3043

عنوان پروژه: فروش پروژه خم شدن صفحه با روش عناصر محدود (FEM) با MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 15.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه خم شدن صفحه با روش عناصر محدود (FEM) با MATLAB

این پروژه برای Plate Bending یا خم شدن صفحه است. صفحه یک بدنه صاف است که ضخامت آن بسیار کمتر از سایر ابعاد آن است. صفحه با خم شدن یک بار جانبی را تحمل می کند. یک صفحه لحظه های خم شدن را از دو جهت و یک لحظه پیچش ایجاد می کند. بسته به درنظرگرفتن تغییر شکل برش عرضی یا عدم در نظر گرفتن آن، دو نظریه صفحه کاملا شناخته شده است که این تحقیق برای Thin plate theory/ Kirchhoff plate theory می باشد که به کمک روش عناصر محدود (FEM) حل شده است.

عكس خروجی برنامه

عكس 1

عکس 2

عكس 3

عكس 4

 

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه توزیع دمای گذرا در صفحه با ضحامت 2L با روش المان محدود با نرم افزار MATLAB

کد پروژه: 2954

عنوان پروژه: فروش پروژه توزیع دمای گذرا در صفحه با ضحامت 2L با روش المان محدود با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: الکترونیک  – MATLAB

قیمت: 15.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه توزیع دمای گذرا در صفحه با ضحامت 2L با روش المان محدود با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه توزیع دما در یک میله با روش المان محدود با نرم افزار MATLAB

کد پروژه: 2953

عنوان پروژه: فروش پروژه توزیع دما در یک میله با روش المان محدود با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: الکترونیک  – MATLAB

قیمت: 15.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه توزیع دما در یک میله با روش المان محدود با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه حل معادله پخش گرما با روش اجزای محدود با نرم افزار MATLAB

کد پروژه: 2943

عنوان پروژه: فروش پروژه حل معادله پخش گرما با روش اجزای محدود با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 10.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه حل معادله پخش گرما با روش اجزای محدود با نرم افزار MATLAB

منظور از اجزای محدود، Finite Element Method یا FEM است.

عكس خروجی برنامه

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.