Tag Archive: پروژه FFT متلب

فروش پروژه تخمین انحراف فرکانس در رمزگشایی سیگنال در OFDM به روش FFT با نرم افزار MATLAB

کد: 2552

عنوان پروژه: فروش پروژه تخمین انحراف فرکانس در رمزگشایی سیگنال در OFDM به روش FFT با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 25.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تخمین انحراف فرکانس در رمزگشایی سیگنال در OFDM به روش FFT با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه محاسبه فاز تصویر به روش تبدیل فوریه با نرم افزار MATLAB

كد: 2188

عنوان پروژه: فروش پروژه محاسبه فاز تصویر به روش تبدیل فوریه با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 25.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه محاسبه فاز تصویر به روش تبدیل فوریه با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه تمرکز روی نقطه خاص از ويدئو با الگوريتم FFT با نرم افزار MATLAB

كد: 2153

عنوان پروژه: فروش پروژه تمرکز روی نقطه خاص از ويدئو با الگوريتم FFT با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تمرکز روی نقطه خاص از ويدئو با الگوريتم FFT با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

عکس 4

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

پروژه حذف نویز تصویر برپایه الگوریتم FFT با نرم افزار MATLAB

كد: 2022

عنوان پروژه: پروژه حذف نویز تصویر برپایه الگوریتم FFT با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

پروژه حذف نویز تصویر برپایه الگوریتم FFT با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه فیلترگذاری سیگنال ECG به کمک FFT با نرم افزار MATLAB

كد: 1658

عنوان پروژه: فروش پروژه فیلترگذاری سیگنال ECG به کمک FFT با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: الکترونیک – MATLAB

قيمت: 35.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه فیلترگذاری سیگنال ECG به کمک FFT با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2
عکس 3
عکس 4
عکس 5

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه پردازش و ضبط صدا به روش LPC با نرم افزار MATLAB

كد: 771

عنوان پروژه: فروش پروژه پردازش و ضبط صدا به روش LPC با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: كامپيوتر – MATLAB

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه پردازش و ضبط صدا به روش LPC با نرم افزار MATLAB

پروژه پردازش صدا و سیگنال و ضبط صدا به روش LPC یا Linear Predictive Coding

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه پیاده سازی الگوریتم FFT با نرم افزار MATLAB

كد: 688

عنوان پروژه: فروش پروژه پیاده سازی الگوریتم FFT با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: كامپيوتر – MATLAB

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه پیاده سازی الگوریتم FFT با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه الگوريتم های پردازش سيگنال ديجيتال و پردازش صدا با نرم افزار MATLAB

كد: 547

عنوان پروژه: فروش پروژه الگوريتم های پردازش سيگنال ديجيتال و پردازش صدا با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: كامپيوتر – MATLAB

قيمت: 40.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه الگوريتم های پردازش سيگنال ديجيتال و پردازش صدا با نرم افزار MATLAB

در اين پروژه انواع الگوريتم های پردازش صدا و سيگنال ديجيتال از جمله موارد زير موجود است:

FFT كه مخفف Fast Fourier Transform به معنی تبديل سريع فوريه است.

Convolution به معنی پيچ حلقه.

FIR مخفف Finite Impulse Respone .

IIR مخفف Infinite Impulse Response .

و …

عكس خروجی برنامه

عكس 1

عكس 2

عكس 3

عكس 4

عكس 5

عكس 6

عكس 7

عكس 8

عكس 9

عكس 10

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.