Tag Archive: پروژه MIMO متلب

فروش پروژه بهبود روش های تخمین کانال MIMO در OFDM با نرم افزار MATLAB

کد پروژه: 3018

عنوان پروژه: فروش پروژه بهبود روش های تخمین کانال MIMO در OFDM با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m – داکیومنت کامل

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 120.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه بهبود روش های تخمین کانال MIMO در OFDM با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

عکس 4

 

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه MIMO LDPC با نرم افزار MATLAB

كد: 2259

عنوان پروژه: فروش پروژه MIMO LDPC با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه MIMO LDPC با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه کد پیچشی فضای زمان (STTC) برای یک سیستم مایمو با الگوریتم Viterbi با نرم افزار MATLAB

كد: 2091

عنوان پروژه: فروش پروژه کد پیچشی فضای زمان (STTC) برای یک سیستم مایمو با الگوریتم Viterbi با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 25.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه کد پیچشی فضای زمان (STTC) برای یک سیستم مایمو با الگوریتم Viterbi با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه الگوریتم تشخیص چند کاربره در یک سیستم مایمو با نرم افزار MATLAB

كد: 2088

عنوان پروژه: فروش پروژه الگوریتم تشخیص چند کاربره در یک سیستم مایمو با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه الگوریتم تشخیص چند کاربره در یک سیستم مایمو با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه تخمین ظرفیت کانال در دو سیستم MIMO و SISO با نرم افزار MATLAB

كد: 1963

عنوان پروژه: فروش پروژه تخمین ظرفیت کانال در دو سیستم MIMO و SISO با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تخمین ظرفیت کانال در دو سیستم MIMO و SISO با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه تشخیص سیستم کور حلقوی مایمو (MIMO) با سه منبع و دو سنسور با نرم افزار MATLAB

كد: 1826

عنوان پروژه: فروش پروژه تشخیص سیستم کور حلقوی مایمو (MIMO) با سه منبع و دو سنسور با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قيمت: 40.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تشخیص سیستم کور حلقوی مایمو (MIMO) با سه منبع و دو سنسور با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2
عکس 3
عکس 4
عکس 5
عکس 6
عکس 7
عکس 8
عکس 9
عکس 10
عکس 11

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه نرخ خطای بیت در مایمو (MIMO Bit Error Rate) نرم افزار MATLAB

كد: 583

عنوان پروژه: فروش پروژه نرخ خطای بیت در مایمو (MIMO Bit Error Rate) نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: كامپيوتر – MATLAB

قيمت: 35.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه نرخ خطای بیت در مایمو (MIMO Bit Error Rate) نرم افزار MATLAB

نرخ خطای بیت یا BER که مخفف Bit Error Rate است، احتمال خطا یافتن بیت ها در هنگام فرستادن از فرستنده به گیرنده می باشد. BER یک اندیس بدون یکا است که می تواند برحسب درصد بیان شود. با توجه به اینکه خراب شدن بیت ها یک پدیده تصادفی است، برای بیان آناز تئوری احتمال استفاده می شود. اگر احتمال خطای هر بیت به علت ویژگی های فیزیکی کابل در نظر گرفته شود، احتمال اینکه یک بسته دانستار با تعداد F بیت آسیب ببیند برابر است با:

Pf = 1 – (1 – BER) ^ F

به دلیل احتمال رویداد خطا، فرستنده بایستی زمانی را برای دریافت تصدیق از گیرنده صرف کند. همچنین برای بسته داده هایی که دچار ایراد شده اند، زمانی برای فرستادن دوباره گذاشته شود. با توجه به پراکندگی احتمالی بالا می توان گفت که برای دریافت صحیح هر بسته داده، بایستی به طور میانگین به جای یک بار، m بار ارسال شود که m از رابطه زیر به دست می آید:

m = 1 – N * Pf / 1 – Pf

که در آن N در ازای پنجره است. Pf احتمال آسیب دیدن یک بسته داده.

مایمو یا MIMO که مختصر شده Multiple Input – Multiple Output است به مهنای چند ورودی – چند خروجی است.  MIMO یک فناوری انتشار امواج (آنتن) برای سیستم های مخابراتی بیسیم است، بدین صورت که هر دو طرف فرستنده و گیرنده از چندین آنتن استفاده می شود. در این پروژه نرخ خطای بیت های ارسالی در MIMO شبیه سازی شده است.

عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.